MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HABERLER ARACILIĞIYLA YAŞANAN ETİK SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdal EKE, Rukiye ÇETİN, Burhan ÇETİN
2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Mobil sağlık uygulamaları, ihtiyaç duyulan bilgiye erişimi kolaylaştıran ve söz konusu verilerin kayıt altına alınmasına imkân veren, hasta izleme cihazları, mobil telefonlar ve daha kompleks cihazları içeren sağlık uygulamalarıdır. Çalışmanın amacı, henüz yeni olan mobil sağlık uygulamalarının yol açtığı etik sorunları tespit etmek ve bu noktada öneriler geliştirebilmektir. Çalışmanın problemi ise verilerin toplanması ve ilgililere iletilmesinde mahrem bilgilerin hastaların rıza
more » ... ği şekilde depolanıp erişime açık hale getirilerek etik sorunların ortaya çıkmasıdır. Çalışmada nitel bir yöntem olan doküman incelemesi kapsamında pasif analiz de denilen ikincil veri araştırması yapılmış ve veri toplama aracı olarak internet haberleri ele alınmıştır. Çalışma kapsamında incelenen haber metinlerinde 4 ana tema tespit edilmiş ve mahremiyet anlamında zayıf olan mobil sağlık uygulamalarının birçok etik soruna yol açabileceği anlaşılmıştır. Çalışma sonunda hastadan alınan tıbbi bilgilerin hasta mahremiyetini ihlal edecek şekilde kullanıma açık olduğu ve kullanılan sistemlerin bu bilgileri korumada yetersiz kaldığı, dijital ortamların veri saklamada yetersiz olduğu, mobil cihazların saldırılara açık olduğu gibi bulgulara ulaşılmıştır. Abstract Mobile health applications are that include patient monitoring devices, mobile phones, and more complex devices that facilitate access to the information needed and enable the recording of such data. The aim of the study is to identify the ethical problems caused by new mobile health applications and to develop suggestions at this point. The problem of study is that when data are collected and transmitted to the interested parties, ethical problems arise due to the fact that confidential information is stored and accessed in a way that patients can not consent to. Within the scope of the study, a secondary data search called passive analysis was conducted a qualitative document analysis, and internet news was taken as a data collection tool. Four main themes have been identified in the news texts examined within the scope of the study and it has been understood that mobile health applications which are weak in terms of privacy may lead to many ethical problems. At the end of the study, medical information received from the patient was found to be in violation of patient privacy, and that the systems used were inadequate to protect the information, digital media was insufficient to store data, and mobile devices were vulnerable to attack.
doi:10.11616/asbed.vi.470699 fatcat:62ywdbtv5jav3i26kwmqb6fn5e