Media lokalne w komunikacji politycznej (kształtowanie wizerunku lidera lokalnego)

Katarzyna Batorowska
2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia  
Władze samorządowe stosują szereg narzędzi i metod służących realizacji powierzonych im funkcji, w tym zadań na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności i komunikowania się z nią. Władze lokalne stanowiące elitę, reprezentowaną przez starostów, burmistrzów, prezydentów, wójtów, osoby o strategicznych pozycjach publicznych i prywatnych w strukturach lokalnych, posiadające dostęp do określonych aktywów, zabiegają o kształtowanie swojego wizerunku multimedialnego, w związku z czym starają się
more » ... ać, mówić i zachowywać, tak aby spodobać się społeczności lokalnej i zyskać jej poparcie dla realizacji swoich zamierzeń. Do lokalnych elit można również zaliczyć właścicieli i dyrektorów, prezesów lokalnych przedsiębiorstw i firm, a także osoby związane z kulturą, nauką, mediami. Są oni odpowiedzialni za kreowanie lokalnej struktury społecznej 1 . W tym celu wykorzystują narzędzia do budowania poczucia wiarygodności, zaufania i moralnego legitymizowania działań -w tym kanały komunikacyjne, za pomocą których tworzony jest ich wizerunek. Zabieg ten służyć ma również utrzymaniu władzy, wygranej w wyborach samorządowych oraz zwycięstwu nad przeciwnikami politycznymi także za pomocą sporządzania ich negatywnego wizerunku. Dobrami, do których elity lokalne mają dostęp, są media lokalne. Dzięki nim, w procesie komunikacji politycznej, kreowanego dialogu społecznego, możliwe jest wywieranie wpływu przez te jednostki na działania, zachowania i opinię członków społeczności lokalnej. Podstawą władzy tejże elity lokalnej jest formuła polityczna, rozumiana jako prawne i moralne podstawy legitymizacji pozycji 2 . Wizerunek lidera lokalnego stanowi odzwierciedlenie lokalnych potrzeb i poglądów mieszkańców, a także umacnia jego rolę jako mediatora w procesie zarządzania
doi:10.24917/20811861.18.18 fatcat:rfmnfluglnegfbzvimn76qrhiq