Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Low Respiratory Tract Samples

Yeşim ÖZTÜRK BAKAR, Nevriye GÖNÜLLÜ, Seher AKKUŞ, Münevver SADUNOĞLU GÜLER, Gökhan AYGÜN
2017 ANKEM Dergisi  
92 ÖZET P.aeruginosa hastane infeksiyonlarında en sık saptanan etkenlerden biridir. Bakterinin hem doğal direnci hem de antibiyotiklere direnç geliştirme kabiliyeti, meydana gelen infeksiyonların tedavisinde zorluklar meydana getirmektedir. Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen alt solunum yolu örneklerinden izole edilen 278 P.aeruginosa suşu çalışmaya alınmıştır. İdentifikasyon, manuel yöntemler ve otomatize sistem ile
more » ... atize sistem ile yapılmıştır. Çalışılan 278 P.aeruginosa suşu kolistine % 98, piperasilin-tazobaktama % 76, meropeneme % 75, siprofloksasin ve amikasine % 71, imipeneme % 70, sefepime % 68, levofloksasin ve seftazidime % 66, gentamisine % 60 ve netilmisine % 53 duyarlı bulunmuştur. Hastanelerde direnç profilinin belirlenmesi doğru ampirik tedavi seçimine katkı sağlayabilir ve buna bağlı direnç gelişimini önleyebilir. Anahtar sözcükler: alt solunum yolu örnekleri, antibiyotik direnci, Pseudomonas aeruginosa SUMMARY Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Low Respiratory Tract Samples P.aeruginosa is one of the most common etiologic agents in hospital infections. Both the natural resistance and the ability of bacteria to develop antibiotic resistance cause difficulties in the treatment of infectious diseases. Between January 2016 and January 2017, 278 P.aeruginosa strains isolated from the lower respiratory tract samples sent to Cerrahpaşa Medical Faculty Medical Microbiology Laboratory were taken in to study. Identification was done by manual methods and automated system. Of the 278 P.aeruginosa isolates studied, susceptibility rates were as follows: colistin 98 %, piperacillin-tazobactam 76 %, meropenem 75 %, ciprofloxacin and amikasin 71 %, imipenem 70 %, cefepime 68 %, levofloxacin and ceftazidime 66 %, gentamicin 60 %, and netilmicin 53 %. Determining the resistance profile in hospitals may contribute to the selection of the correct empirical treatment and may prevent the development of resistance caused by inappropriate treatment.
doi:10.5222/ankem.2017.092 fatcat:wrrpgnqninfghb3t5u3fwoinnu