DEVELOPMENT OF AN ACADEMIC TERMINOLOGICAL SYSTEM AS A RESULT OF ORGANIC ACCUMULATION OF TERMINOLOGICAL MATERIAL (UKRAINIAN ELECTRIC POWER ENGINEERING TERMINOLOGY)
Формування наукової терміносистеми як результат стихійного нагромадження термінного матеріалу (на матеріалі української електроенергетичної термінології)

L. Kharchuk, Alfred Nobel University
2018 Vìsnik Unìversitetu ìm. A. Nobelâ: Serìâ Fìlologìčnì Nauki  
Л.В. ХАРЧУК, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СТИХІЙНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ ТЕРМІННОГО МАТЕРІАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ) Статтю присвячено аналізові процесу становлення української електроенергетичної терміносистеми. Її завдання -проаналізувати перший етап розвитку УЕЕТ -етап стихійного нагромадження термінного матеріалу та
more » ... матеріалу та закладання основ української електроенергетичної терміносистеми. Для з'ясування особливостей розвитку української електроенергетичної термінології простежено історію розвитку на українських землях електроенергетики як галузі і на цьому тлі виявлено становлення досліджуваної терміносистеми. Ключові слова: українська мова, українська електроенергетична термінологія, термін, етап становлення, формування, розвиток терміносистеми. В заємодія наукової та загальнонародної мови, що відбувається в умовах інформаційно-технологічного розвитку суспільства, зумовлює потребу дослідження термінолексики як основи фахового мовлення. Аналіз розвитку певної термінологічної системи уможливлює визначити часові рамки її становлення: періоду нагромадження матеріалу, часу активного термінотворення, певних періодів розвитку чи, навпаки, періодів застою з елементами занепаду, що призводить до розуміння об'єктивних причин неоднорідності такого процесу [1, с. 9]. Українська електроенергетична термінологія, як і інші галузеві термінології, пройшла шлях творення, відшліфовування й уніфікації паралельно з розвитком цієї науки. В українському термінознавстві вже досліджено етапи формування окремих галузевих терміносистем, зокрема біологічної (Л. Симоненко), риторичної (З. Куньч), медичної радіології (І. Корнейко), фізичної (І. Процик), хімічної (Г. Наконечна), музичної (С. Булик-Верхола), залізничної (О. Жукова) та інших. Отож дослідження історії формування та становлення сучасної української електроенергетичної терміносистеми -питання актуальне й важливе. У наших попередніх дослідженнях ми створили періодизацію розвитку української електроенергетичної термінології (УЕЕТ), виявили основні підходи до формування терміносистеми електроенергетики на різних етапах її становлення, визначили основні причини неоднорідності цього процесу. Для з'ясування особливостей становлення УЕЕТ ми простежили історію розвитку на українських землях електроенергетики як галузі і на цьому тлі виявили особливості формування досліджуваної терміносистеми, що дало змогу збагнути причини різного ступеня інтенсивності цього процесу та спрогнозувати можливі тенденції її подальшого розвитку [2, с. 62]. Мета цієї статті -на матеріалі УЕЕТ проаналізувати етап стихійного нагромадження термінного матеріалу та закладання основ нової терміносистеми. Задля досягнення цієї мети ставимо перед собою такі завдання: дослідити та окреслити часові межі цього етапу
doi:10.32342/2523-4463-2018-0-15-276-281 fatcat:sasyd3qxffhohisv5xhwpb35qi