ЧАСТОТА ПОШИРЕНОСТІ РЕТЕНОВАНИХ ТА ДИСТОПОВАНИХ ЗУБІВ У ДІТЕЙ М. УЖГОРОДА

В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов, Л.М. Білищук, К.В. Зомбор, Є.М. Гриненко
2021 Scientific and practical journal "Stomatological Bulletin"  
Проблема розвитку патологічних станів, обумовле-них аномаліями формування та прорізування зубів за-лишається актуальною в сучасній стоматології. Ре-тинований зуб - це досить часте явище серед сто-матологічних захворювань, яке вимагає обов'язкового втручання ортодонта або хірурга - стоматолога. Дистопія пов'язана з неправильним положенням зуб-ного зачатку в результаті порушення ембріонального розвитку, або з патологією прорізування зубів, яка зумовлена генетичними або екзогенними факторами. Мета
more » ... ими факторами. Мета даного дослідження вивчення частоти поши-реності ретенованих і дистопованих зубів серед ді-тей м. Ужгорода в порівнянні з іншими захворюван-нями зубощелепної системи, а також етіопатогенез даних захворювань і методи їх діагностики. Проведе-но стоматологічне обстеження 143 дітей у віці 15-18 років, з них 85 дівчаток та 58 хлопчиків. Резуль-тати даного дослідження : частота поширення ре-тенції зубів у дітей склала 27 %. Найбільш часто зу-стрічалася ретенція третіх молярів – 42,4 %, з них в горизонтальному положенні ‒ 48 %. У більшості клі-нічних спостережень зустрічалася двостороння ре-тенція третього моляра нижньої щелепи ‒ 18,7 %. Таким чином, проблема ретенції зубів займає одне з провідних місць серед патології зубощелепного апа-рату, що вимагає перегляду заходів з профілактики та санації порожнини рота у даній категорії насе-лення. Своєчасне виявлення і лікування даної патології сприяє запобіганню розвитку ускладнень і вторинних деформацій.
doi:10.35220/2078-8916-2020-36-2-84-88 fatcat:5e6sg5niafeo3genizxfbzzxsq