Öğrencilerce Beğenilen ve Beğenilmeyen Öğretmen Davranışları Hangi Felsefeye Girmektedir?

Füsun Gülderen ALACAPINAR
2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Özet Üniversitelerin eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adayı öğrencilerin öğretmenden beklediği davranışlar olabilir. Ayrıca o zamana dek eğitim ortamında ders aldığı ve gözlediği öğretmenlerde beğendiği ve beğenmediği davranışlar onun öğretmenlik anlayışını etkileyebilir. Bunların saptanması, öğretmen yetişeklerinin hazırlanıp değerlendirilip geliştirilmesine önemli katkı sağlayabilir. Bu olgunun incelenmesi, öğretmen yetiştiren yetişeklerin hazırlanmasında ve değerlendirilip
more » ... nde önemli katkısı olabilir. Öğrenciler hangi öğretmen davranışlarını beğeniyorlar; hangilerini beğenmiyorlar, bunlar hangi felsefelere girmektedirler? Neden? Araştırmada nicel araştırmanın tarama ve nitel araştırma yönteminin yazılı görüş alma ve yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi birlikte kullanılmıştır. Beğenilen öğretmen davranışların genellikle pragmatizm, marksizm, varoluşçuluk felsefeleriyle ilerlemeci, yeniden kurmacı, yapılandırmacı, insancıl ve politeknik eğitim akımlarına dayandıkları söylenebilir. Beğenilmeyen öğretmen davranışlarının genellikle realist felsefeye ve daimici eğitim akımıyla geleneksel eğitim anlayışının oluşturduğu yoz bir düşünsel yapıya dayandıkları söylenebilir. Her okul düzeyindeki öğrencilerin görüşleri alınarak daha geniş bir öğrenci kesimiyle araştırma yapılabilir. Bu araştırma sonuçlarına göre, öğretmen yetiştirme yetişekleri yenilebilir ve geliştirilebilir. Anahtar Kelimeler: Felsefe ve eğitim akımları, öğretmen, üniversite öğrencileri Which Philosopy Stream do Liked and Disliked Teacher Behaviors by Students Belong to? Abstract There may be some behaviors which candidate teachers studying at faculty of education expect from their teachers. Also teacher behaviors which they like and dislike may affect their teaching mind. Determining these may help significantly in preparing, evaluating and developing teacher education curriculum. Evaluation of this case may help significantly in preparing, evaluating and developing curriculum in which teachers are educated. Which philosophical trends do teacher behaviors students like and dislike belong to and why? In this research quantitative research's scanning and qualitative research methods getting written ideas and semi structured focus group interview methods are used together. It can be said that liked teacher behaviors are usually based on pragmatism, Marxism, existential philosophy, progressive, re-constructionist, configurator, humanist and polytechnic educational mainstreams. It can be said that disliked teacher behaviors are usually based on realist philosophy and a degenerated intellectual structure formed by prennialist educational stream and traditional
doi:10.21666/mskuefd.97592 fatcat:sedbp3uhcrcmbbunz5d5teck3e