ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ANT COLONY ALGORITHM FOR OPTIMIZATION OF PRESSURIZED IRRIGATION NETWORKS

P Kanakis, D Papamichail, P Georgiou
unpublished
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται εφαρμογή ενός Αλγορίθμου Βελτιστοποίησης Αποικίας Μυρμηγκιών, για την ελαχιστοποίηση του κόστους των αγωγών δύο υπό πίεση ακτινωτών αρδευτικών δικτύων βαρύτητας. Οι ευρετικοί και μεθευρετικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης έχουν τύχει μεγάλης αναγνώρισης και ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια σε πολλούς τομείς έρευνας. Όμως, η εφαρμογή τους σε υπό πίεση δίκτυα άρδευσης είναι πολύ περιορισμένη. Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού
more » ... σα προγραμματισμού Fortran. Στον κώδικα προγραμματισμού ενσωματώθηκαν όλοι οι απαραίτητοι υδραυλικοί υπολογισμοί και ο έλεγχος της υδραυλικής συνέπειας των αποτελεσμάτων. Για την καλύτερη αξιολόγηση της μεθόδου πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τη μέθοδο του Γραμμικού Προγραμματισμού. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση, Οικονομική βελτιστοποίηση, Αλγόριθμος αποικίας μυρμηγκιών ABSTRACT The present paper deals with the application of an Ant Colony Optimization Algorithm for the cost minimization of pipes of two branched pressurized gravity irrigation networks. Heuristic and meta-heuristic optimization algorithms have received much recognition and growth in recent years in many fields of research. However, their applications in pressurized irrigation networks are very limited. For the development of the algorithm the programming language Fortran was used. In the programming code all the necessary hydraulic calculations and the control of hydraulic consistency of the results are integrated. To better evaluate the method, a comparative analysis of the results with the method of Linear Programming was made.
fatcat:hm3rfyvagjeypltd2q6sszag6e