THEORETICAL ANALYSIS OF THE AZ31 MAGNESIUM ALLOY DEFORMATION PROCESS BY A MODIFIED METHOD OF ANGULAR EXTRUSION

Teresa Bajor, Marlena Krakowiak, Szymon Berski
2015 Metallurgy and Foundry Engineering  
Theoretical analysis of the AZ31 magnesium alloy deformation process by a modified method of angular extrusion Teoretyczna analiza procesu odkształcania stopu magnezu AZ31 zmodyfikowaną metodą wyciskania kątowego Abstract The paper presents the results of the numerical modeling of a chosen magnesium alloy deformation process by a modified method of angular extrusion (AE). The research was made using a die with a circular cross-section, where the channels were arranged at right angles relative
more » ... t angles relative to each other. The modification concerned the differing values of applied unit strain obtained by changing the material enter/exit diameter ratio. The extrusion process was analyzed for several temperature-velocity variants. The aim of this work was to determine the most favorable conditions of the extrusion process that result in the most uniform stress and strain distribution in the material. Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu odkształcania wybranego stopu magnezu zmodyfikowaną metodą wyciskania kątowego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem matrycy o przekroju okrągłym, w której kanały ułożone są względem siebie pod kątem prostym. Modyfikacja dotyczyła różnych wielkości zastosowanego odkształcenia jednostkowego uzyskanych w wyniku zmiany stosunku średnicy wejścia do średnicy wyjścia odkształcanego materiału. Proces wyciskania przeanalizowano dla kilku wariantów temperaturowo-prędkościowych. Głównym celem pracy było określenie najkorzystniejszych warunków prowadzonego procesu wyciskania w celu uzyskania najbardziej jednorodnych rozkładów naprężeń i odkształceń w materiale. Słowa kluczowe: wyciskanie kątowe, stopy magnezu, AZ31, MES
doi:10.7494/mafe.2015.41.3.123 fatcat:gsgvlmrzpndu5ns457ya7faxku