MIXING AS CCP IN THE PRODUCTION OF INDUSTRIAL FEED
PROCES MIESZANIA JAKO CCP W PRODUKCJI PASZ PRZEMYSŁOWYCH

Kazimierz ZAWIŚLAK, Paweł SOBCZAK, Agnieszka WEŁDYCZ
2012 Journal of Central European Agriculture  
In the presented research the technology for producing industrial feed in a working fodder plant was analysed, taking the stage of mixing as CCP, in which there is a threat for the quality of the product. The research of assessment of mixing process quality was conducted in compliance with the ASAW standard which describes test procedures for measuring the mixing ability of batch mixers with the use of microtracers. The following mixers were used in the research: mixers used for all mash
more » ... s and premixes. Before determining the efficacy of the mixing process, the analysis of the technological structure for the production of industrial feed was conducted taking into account a point in which there is a threat for the quality of the product. The conducted research aimed at determining the homogeneity of mixtures with the use of microtracers allows to state that this method is useful for the analysis of the mixing process in production plants. It allows quick reactions during the technological process, at the same time eliminating production of mixtures of nonstandard parameters. STRESZCZENIE W prezentowanych badaniach analizowano technologię produkcji pasz przemysłowych w działającej wytwórni pasz, określając charakterystyczne punkty, w których istnieje ryzyko zagrożenia jakości produktu. Badania oceny jakości procesu mieszania przeprowadzono zgodnie ze standardem ASAE, opisującym procedury testu dla pomiaru zdolności mieszającej mieszarek cyklicznych przy użyciu mikrowskaźników. Badaniom poddano mieszarki do produkcji mieszanek pełnoporcjowych oraz do premiksów. Przed przystąpieniem do oznaczania skuteczności procesu mieszania, dokonano analizy schematu technologicznego wytwarzania pasz przemysłowych z uwzględnieniem punktów, w których istnieje zagrożenie jakości produktu. Przeprowadzone badania określania homogenności mieszanek przy użyciu mikrowskaźników pozwalają stwierdzić, że metoda ta jest przydatna do analizy procesu mieszania w zakładach produkcyjnych. Pozwala ona 554
doi:10.5513/jcea01/13.3.1088 fatcat:x7jin6geozcqnm4qcmubtb4upy