A modified mean-linear-intercept method for distinguishing lamellar and globular eutectic carbides in metallographic samples
Modificirana "mean-linear-intercept" metoda za razlikovanje lamelarnih in globularnih evtektičnih karbidov v metalografskih vzorcih

K. Zelič, M. Godec
2018 Materiali in Tehnologije  
A new quantitative metallographic method to distinguish the morphology of lamellar from globular eutectic carbides in micrographs of steel was developed. The analytical image-processing method uses a standard interception method to evaluate the anisotropy of the analyzed surface features. On the basis of the degree of anisotropy the lamellar eutectic carbides the morphology in steel samples can be distinguished from the globular morphology. In comparison to similar existing methods, our method
more » ... nables the user to uniquely specify the investigated image region. In this way it is especially useful for boundary cases, where both morphological types of carbides are present on the same micrograph and different parts of the image need to be analyzed separately. Opisana je nova kvantitativna metalografska metoda za razlikovanje lamelarne in globularne oblike evtekti~nih karbidov na mikroskopskih posnetkih vzorcev jekla. Slikovno procesiranje mikroskopskih posnetkov, uporabljeno v analizni metodi, je zasnovano na podlagi standardne prese~ne metode, s pomo~jo katere je ocenjena anizotropija vzorcev na povr{ini. Stopnja anizotropnosti je dober parameter za razlikovanje evtekti~ne in lamelarne morfologije karbidov v jeklu. V primerjavi s podobnimi obstoje~imi metodami, na{a metoda ponuja uporabniku edinstven na~in dolo~itve analiziranega podro~ja na sliki. Zaradi tega je metoda uporabna predvsem za mejne primere, kjer se na eni sliki nahajata oba tipa karbidov in je zato izbira obmo~ja analize zelo pomembna. Klju~ne besede: metalografija, prese~na metoda, analiza mikroskopskih posnetkov, lamelarni evtektik, globularni evtektik
doi:10.17222/mit.2017.173 fatcat:xfqfvwo25fgcdnklfxhbv3boc4