Experiencing cancer in women's accounts following mastectomy
Doświadczenie choroby nowotworowej w relacjach kobiet po mastektomii

Lidia A. Wiśniewska, Magdalena Karolska
2017 Psychoonkologia  
Streszczenie Wstęp: Nowotwór piersi jest najczęściej występującym rodzajem nowotworu u kobiet. Mimo postępów w diagnostyce i leczeniu nie zawsze udaje się uratować chorą pierś. Mastektomia oprócz skutków fizycznych pociąga za sobą wiele następstw psychospołecznych i prowadzi do konieczności adaptacji do nowej sytuacji. Większość badań w Polsce prowadzona jest w nurcie badań ilościowych i najczęściej dotyczy wybranych obszarów funkcjonowania kobiety. Brakuje badań jakościowych, skupiających się
more » ... a całości doświadczenia kobiety. Cel pracy: Poznanie i analiza doświadczenia choroby nowotworowej w relacjach kobiet po mastektomii. Materiał i metody: Przeprowadzono semistrukturalne wywiady z pięcioma kobietami po zabiegu mastektomii. Główne pytania koncentrowały się wokół nowotworu jako tematu tabu, reakcji na wieść o chorobie i leczeniu, akceptacji własnego ciała i życia po chorobie. Wyodrębniono siedem głównych motywów. Wyniki i wnioski: Badania pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat wzrasta świadomość roli profilaktyki wśród kobiet, ale niektóre rozwiązania systemowe czy brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników opieki medycznej wydłużają czas rozpoczęcia leczenia. Dzięki obecności informacji o chorobie w mediach chorującym kobietom łatwiej jest mówić o swoich zmaganiach, choć w niektórych środowiskach rak piersi nadal jest tematem tabu. Dla niektórych z badanych aktywne działanie w Stowarzyszeniu "Amazonki" jest trudne i wywołuje negatywne emocje, dla innych -jest źródłem samorealizacji i wsparcia. Uzyskane wyniki pokazują, że przeżycie mastektomii i walka z nowotworem piersi zmieniają całościowe doświadczenia kobiet. Na sposób reakcji na chorobę i adaptacji do niej ma wpływ szereg czynników, m.in.: wiek, sytuacja zawodowa i rodzinna, wsparcie ze strony najbliższych. Wydaje się, że warto eksplorować ich rolę w dalszych badaniach. Abstract Introduction: Breast cancer is the most common type of cancer in women. Despite the advances in diagnostics and treatment, the breast is not always salvageable. Apart from physical consequences, mastectomy is linked with various psychosocial consequences and leads to the need of adaptation to the new situation. Most studies in Poland are quantitative and most frequently concern selected areas of a woman's functioning. Aim of the study: The aim of the presented study was to learn about and analyse experiencing cancer based on women's accounts following mastectomy. Material and methods: Five semi-structural interviews were conducted. The main questions focused on communication, coping with information on the diagnosis and treatment options, body acceptance and life after illness. Seven main motives were distinguished. Results and conclusions: The study showed that women have been increasingly aware of the role of prevention, but some solutions in the health care system Doświadczenie choroby nowotworowej w relacjach kobiet po mastektomii Experiencing cancer in women's accounts following mastectomy Słowa kluczowe: akceptacja choroby, mastektomia, nowotwór piersi, radzenie sobie z chorobą nowotworową.
doi:10.5114/pson.2017.77296 fatcat:ofifga3l2fdovposl6bye3s7aa