Značaj skorova u proceni kliničkog ishoda teško povređenih bolesnika

S.N. Krstic, Z.D. Lausevic, T.M. Alempijevic, M.J. Cubrilo, V.S. Arsenijevic, V.R. Resanovic
2010 Acta chirurgica iugoslavica  
Sistem skorova predstavlja poku{aj objektivizacije procene stanja te{ko povredjenih i kriti~no obolelih i bazira se na kvantifikaciji vitalnih funkcija. Cilj ovog istra'ivanja je prikaz zna~aja skorova u proceni klini~kog ishoda te{ko povredjenih. Prikupljeni su podaci o polu, uzrasnoj dobi kao i mehanizmu povredjivanja. Po prijemu, odredjivan je ISS i AIS skor, a tokom hospitalizacije i to, prvi, drugi, tre}i i sedmi dan odredjivane su vrednosti APACHE II i SOFA skora. Analizom podataka
more » ... o je da je prose~na starost ispitanika bila oko 35 godina. U~estalost ispitanika razli~itog pola statisti~ki zna~ajno se razlikovao. Nije uo~ena statisti~ki zna~ajna razlika u u~estalosti ispitanika razli~itog pola izmedju grupa ispitanika sa smrtnim ishodom i pre'ivelih. Vrednosti ISS, APACHE II i SOFA skora u grupi politraumatizovanih bolesnika sa smrtnim ishodom bile su statisti~ki zna~ajno ve}e. Razlika u vrednostima AIS skora izmedju ispitanika sa razli~itim ishodom bila je statisti~ki zna~ajna samo za AIS glave i vrata. Klju~ne re~i: te{ka povreda, skoring sistemi, APACHE II, AIS, ISS, SOFA UVOD *statisti~ki zna~ajno; a χ2test; b t-test 96 S.N. Krsti} i sar. ACI Vol. LVII traumatic injury, as well as ISS, AIS, APACHE II and SOFA score were counted. Mean age of traumatized patients was 35yrs, predominantly males. Based on results of our investigation we concluded that ISS, APACHE II and SOFA score adequately can be used for predicting clinical outcome of severe traumatized patients.
doi:10.2298/aci1001093k pmid:20681208 fatcat:5n2go6yqdbffri7arwdlp65orq