Effect of climate index on diameter increment of 40 Austrian pine half-sib lines

Marina Vukin, Vasilije Isajev
2006 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: У раду су представљени резултати истраживања утицаја карактера климе и климатског индекса, израчунатог по методу Thorntweite-Mather-a, на дебљински прираст стабала црног бора у генеративној семенској плантажи на Јеловој гори у периоду од 1996-2002. године. Узорци за дендрометријску анализу узети су са 498 стабала из 40 линија полусродника пореклом са најбољих природних станишта ове врсте. Констатована је јака корелативна веза између кретања режима падавина и климатског индекса по
more » ... ite-Mather-у, и тока текућег дебљинског прираста стабала. Резултати истраживања указују на то да црни бор, са повећањем хумидности, без обзира на релативно скромне захтеве у односу на продуктивне карактеристике станишта, знатно повећава дебљински прираст. Kључне речи: црни бор, климатски услови, климатски индекс, дебљински прираст EFFECT OF CLIMATE INDEX ON DIAMETER INCREMENT OF 40 AUSTRIAN PINE HALF-SIB LINES Abstract: The effects of the climate characters and climate index calculated by Thornthwaite-Mather method on diameter increment of Austrian pine trees in the seedling seed orchard on Jelova Gora was studied in the period from 1996 to 2002. The samples for dendrometric analysis were taken from 498 trees in 40 half-sib lines originating from the best natural sites of this species. A strong correlation was determined between the range of precipitation regime and Thornthwaite-Mather climate index, and the development of current diameter increment. The study results indicate that the diameter increment of Austrian pine increases considerably with the increase of humidity, regardless of the relatively modest demands regarding the site productive characteristics.
doi:10.2298/gsf0693031v fatcat:slh3oso5y5hxnhljbqgczgerru