Kontrola kapitału przeciw pułapce średniego dochodu [chapter]

Kazimierz Ryć
2018 Nowa Polityka Strukturalna w warunkach otwartej gospodarki rynkowej  
Kraje rozwijaj ce si i obecnie znacznie ju zaawansowane w rozwoju, do których zalicza si Polska maj ni sz produktywno czynników wytwórczych, w tym wydajno ci pracy. W ród przyczyn wa ne znaczenie ma niekorzystny dla nich podzia pracy w wiatowym a cuchu tworzenia warto ci. Wa n przyczyn takiego stanu w krajach postsocjalistycznych by a przyspieszona prywatyzacja, g ównie z udzia em kapita u zagranicznego, a tak e struktura zagranicznych inwestycji bezpo rednich. W gospodarce narodowej dominuj
more » ... arodowej dominuj zagraniczne korporacje, które lokowa y w tych krajach pracoch onne procesy produkcji, korzystaj c z taniej si y roboczej. Podrz dn rol miejscowej produkcji wzmocni proces globalizacji. Mog one znale si w pu apce redniego rozwoju, a obecnie funkcjonuj w swoistej ni szej lidze gospodarki wiatowej. Podrz dna rola miejscowych podwykonawców wynika z tego, e nie partycypuj oni we w asno ci kapita owej firm i tym samym maj ma y wp yw na w adz mi dzynarodowych korporacji. Poprawa ich pozycji wymaga aktywnej polityki pa stw, w tym równie w zakresie kontroli struktury przep ywu kapita u w uj ciu brutto. S owa kluczowe: transformacja, globalizacja, inwestycje zagraniczne, mi dzynarodowe korporacje, kontrola kapita u, mi dzynarodowy a cuch tworzenia warto ci.
doi:10.7172/978-83-65402-93-6.2018.wwz.11.5 fatcat:xoohbllxkngmvcj5icffnnfvaq