Rural Sociology Journal - Founding and the First Twelve Years (1963 - 1975)
Pokretanje i prvih dvanaest godina (1963. - 1975.) Sociologije sela

Vlado Puljiz
2013 Sociologija i prostor  
497.5)(091) Pregledni rad Pokretanje i prvih dvanaest godina (1963. -1975.) Sociologije sela V l a d o P u l j i z Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada (u mirovini), Hrvatska e-mail: vlado.puljiz@zg.htnet.hr SAŽETAK U ovom prilogu raspravlja se o utemeljenju i prvom razdoblju djelovanja časopisa Sociologija sela. U uvodnom dijelu autor upozorava na društveni kontekst početka izlaženja časopisa šezdesetih godina prošlog stoljeća. U drugom se dijelu osvrće na
more » ... učna ruralnosociološka istraživanja koja su šezdesetih i sedamdesetih godina realizirali suradnici Odjela (Centra) za sociologiju sela. Autor ističe činjenicu da su rezultati tih istraživanja pokazali kako se tadašnja agrarna i ruralna struktura opirala provedbi zadanog socijalističkog projekta podruštvljavanja sela i poljoprivrede. Stoga se nametala potreba postupnog mijenjanja takvog pristupa i preusmjeravanja na model razvoja proizvodno sposobnih individualnih gospodarstava kao nositelja razvoja moderne poljoprivrede i sela. U nastavku je riječ o promjenama u sastavu Uredništva, institucionalnom okviru djelovanja časopisa, njegovoj sadržajnoj strukturi te istaknutim inozemnim suradnicima koji su u časopisu objavljivali svoje priloge. Autor potom izdvaja ključne tematske cjeline te priloge koji su obilježili prvih dvanaest godina izlaženja "Sociologije sela". Na kraju priloga autor zaključuje da je časopis Sociologija sela, prema općeprihvaćenom saznanju, u navedenom razdoblju dao ključan doprinos razumijevanju društvenih procesa u našem selu te utemeljenju i razvoju naše ruralne sociologije. Ključne riječi: Časopis Sociologija sela, društveni kontekst pokretanja časopisa, projekti ruralno-socioloških istraživanja, Uredništvo časopisa, inozemni suradnici, glavni tematski blokovi, zapaženi prilozi. Abstract This paper is about the founding and the first 12 years of publication of the journal Rural Sociology. In the introduction, the author examines the social context in the 1960s when the journal was founded. In the second part he points to some crucial rural-sociological research from the 1960s and the 1970s carried out by research associates of the Department (Centre) of rural sociology. The results of the research showed that rural population opposed the socialist project of collective farming and common ownership. It was therefore necessary to change that model gradually and direct it towards competent and productive individual agricultural households as leaders of modern agriculture and village. The author also refers to the changes in the Editorial Board, institutional framework of the journal, its content and remarkable foreign contributors whose work it published. Key topics and articles which marked the first twelve years of Rural Sociology are singled out. In the conclusion, the author agrees with the common view that Rural Sociology in those years greatly contributed to a better understanding of social processes in the village and the foundation and development of rural sociology in these parts.
doi:10.5673/sip.51.2.2 fatcat:lz76z335fffj7kt5sdrd2ohgee