OSZACOWANIE EWAPOTRANSPIRACJI TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREFIE BEZPOŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH KRAJOBRAZU ROLNICZEGO

Jacek Leśny, Radosław Juszczak
2005 Acta Agrophysica   unpublished
S t r e s z c z e n i e. W pracy podjęto próbę oszacowania parowania z powierzchni zbiorników wodnych o róŜnej wielkości oraz ewapotranspiracji rzeczywistej z terenów bezpośrednio do nich przyległych. Szacunkowe obliczenia wykonano dla zbiorników o kształcie okrągłym i o powierz-chni 100, 1000, 10000 i 100000 m 2. Przyjęto, Ŝe tereny tworzące strefę bezpośredniego oddziały-wania zbiornika na poziom wód gruntowych, uwilgotnienie gleb, a zarazem na wielkość ewapotranspiracji rzeczywistej znajdują
more » ... się w odległości 100 m od brzegów zbiornika. Parowanie z wolnej powierzchni wodnej wyznaczono ze wzoru Iwanowa. Ewapotranspirację rzeczywistą (ETR) z terenów otaczających zbiornik wyliczono korzystając z Modelu Bilansu Cieplnego (MBC), który opracowano w Katedrze Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozpatrując kompleks zbiornik wodny-tereny do niego przyległe o łącznym zasięgu 100 m od brzegów zbiornika, okazuje się, Ŝe im większa powierzchnia całkowita takiego układu tym większy jest udział parowania ze zbiornika w stosunku do parowania całkowitego. ETR analizowanych powierzchni jest ściśle uzaleŜnione od przebiegu średnich miesięcznych wartości niedosytu. Im większy niedosyt i większa powierzchnia ewaporacyjna, tym większa wartość ETR powierzchni o większych rozmiarach w stosunku do powierzchni o rozmiarach mniejszych. Co więcej, im większe rozmiary zbiorników wodnych (a zarazem całej powierzchni ewaporacyjnej), tym bardziej ETR analizowanych powierzchni zbliŜa się do parowania samego zbiornika wodnego. S ł o w a k l u c z o w e : ewapotranspiracja, ewaporacja, zbiornik wodny WYKAZ OZNACZEŃ α-albedo, R SO-irradiacja na powierzchnię poziomą na granicy atmosfery (W⋅m-2), Rn-saldo promieniowania (W⋅m-2), G-strumień ciepła w glebie (W⋅m-2), ETR-ewapotranspiracja rzeczywista (mm),
fatcat:duv53eraa5euto7ktrgjmyj5dm