ESCRIPTORS I ERUDITS CONTEMPORANIS, UNA MISCEL·LÀNIA DE JOSEP MASSOT I MUNTANER EN DOTZE VOLUMS

Damià Pons
2018 Estudis Romànics   unpublished
Entre els anys 1996 i 2013, Josep Massot i Muntaner va publicar fins a vint-i-tres llibres i opuscles d'autoria exclusiva i de temàtica monogràfica i va tenir cura de l'edició-laboriosa i complexa-de quinze volums de l'Obra del Cançoner Popular de Catalu-nya. A més, també va donar a llum les dotze unitats de la sèrie Escriptors i erudits con-temporanis. 1 Tot plegat, una producció intel·lectual i escrita descomunal. La sèrie, en el seu conjunt, és una miscel·lània d'autor de magnituds molt
more » ... magnituds molt considera-bles: inclou exactament dos-cents quaranta-vuit textos. 2 Cada volum té una mateixa es-tructura externa: una dedicatòria, 3 un pròleg 4 o una nota de l'autor, 5 el cos central format pel conjunt dels textos-oscil·lant el seu nombre entre els dotze i els trenta-, l'índex onomàstic i, finalment, l'índex general. Un fet que caracteritza els volums és la desigual llargària de les peces-de les tres a les setanta-dues pàgines 6-i l'heterogeneïtat dels continguts. Hi trobem estudis erudits d'una gran meticulositat documental, ponències a 1. Els volums, sota un mateix títol i amb un subtítol-amb l'excepció del primer-que assenyala el número ordinal que els correspon dins la sèrie, foren editats per les Publicacions de l'Abadia de Montserrat, a la col·lecció Biblioteca Serra d'Or, els anys. Al llarg d'aquesta ressenya, quan calgui remetre els textos als diferents volums ho farem assenyalant entre parèntesis la data de la seva edició, i en el cas de les citacions afegi-rem la consegüent pàgina o pàgines de localització. 2. Deixant de banda el pròleg i les notes de presentació. 3. N'hi ha a personatges que són alhora amics i tenen projecció pública, especialment en l'àmbit dels estudis lingüístics i literaris (Germà Colón, Josep Moran, Eduard Ripoll, Cassià M. Just, Pere Far-rés, Isidor Cònsul, Àngel Mifsud, Josep Miquel Vidal), a membres de la seva família, sobretot amb posterioritat immediata al seu traspàs, i a amics personals. 4. Aquest és el cas del primer de la sèrie, amb un pròleg d'Albert Manent. 5. Titulada, segons els casos, pròleg, presentació o nota editorial. La llargària oscil·la entre la quinzena de línies i les tres pàgines. És una presentació enumerativa i telegràficament descriptiva dels continguts inclosos al volum. 6. Dels dos-cents quaranta-vuit, n'hi ha trenta-dos que tenen més de trenta pàgines. I seixanta-un que en tenen entre deu i vint-i-nou. Estudis romanics 40.indd 381 Estudis romanics 40.indd 381 14/2/18 15:43 14/2/18 15:43
fatcat:idwnjnnnorhoxijyia4rngrl54