Farklılık Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Cemal İNCE, Tolga GÖK, Gülmira SAMATOVA, İbrahim Cemal GENÇAY
2020 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi  
The purpose of this study is to reveal the impact of diversity perception of employees on organizational commitment. For this purpose, the data were collected by questionnaire applied on the staff working in the hotel business operating in the province of Antalya in Turkey. Explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis, correlation and regression analyzes were applied on the data obtained. As a result of the analysis, it was observed that the diversity perception of hotel employees
more » ... of hotel employees has a positive impact on their general organizational commitment. The positive impact of diversity perception on organizational commitment dimensions was also determined. In terms of effect size, it is possible to say that diversity perception of employees has the greatest effect on affective commitment, secondly has a positive effect on normative commitment and thirdly on continuance commitment. When the studies in the literature are analyzed, it is seen that there are studies in various fields between diversity perception and organizational commitment. However, the few studies about tourism field attract attention. In the study, determining the perception of the personnel regarding the diversity in the hotel enterprises also showed which way the commitment of employees to the organization will be high. On the other hand, this study sheds light on the managers of hotel businesses about how they follow up a new way in increasing the commitment of staff to the organization. In addition, it is thought that it will help to determine the strategies for human resources for hotel management within the framework of the findings obtained. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışanların farklılık algılarının örgütsel bağlılıklarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla, veriler Türkiye'de Antalya ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışanlara yönelik uygulanan anket ile toplanmıştır. Elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, otel çalışanlarının farklılık algısının genel örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Farklılık algısının örgütsel bağlılık boyutları üzerine de olumlu etkisi tespit edilmiştir. Etki büyüklüğü açısından çalışanların farklılık algısının en fazla duygusal bağlılığa etkisinin olduğu, ikinci sırada normatif bağlılığa ve üçüncü olarak devam bağlılığına olumlu etkisinden söz etmek mümkündür. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, farklılık algısı ve örgütsel bağlılık arasında çeşitli alanlarda çalışmalar olduğu görülmektedir. Fakat turizm alanında yapılan çalışmaları azlığı dikkat çekmektedir. Çalışmada otel işletmelerinde personelin farklılıklarına ilişkin algısının belirlenmesi çalışanların örgüte hangi yönden bağlılıklarının yüksek olacağını da göstermiştir. Diğer taraftan, bu çalışma otel işletmeleri yöneticilerine personelin örgüte bağlılıklarını artırmada nasıl bir yol izleyeceği konusunda ışık tutmaktadır. Ayrıca, elde edilen bulgular çerçevesinde otel yönetimleri için insan kaynaklarına yönelik stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir.
doi:10.33206/mjss.737251 fatcat:4tuwd5esnvd2zaucu23cmpfbpe