SYSTEM-PARAMETRIC ANALYSIS OF THE AMBIGUITY OF THE CONCEPT'S OF "CLASSIFICATION" INTERPRETATION

Vitaliya Gotynyan-Zhuravlyova
2020 Visnyk of the Lviv University  
doi:10.30970/pps.2020.29.5 fatcat:obrpdodjxffnvj7kalvomhwd6e