ADMINISTRAREA PUBLICÃ 650 DE ANI DE LA оNTEMEIEREA STATULUI MOLDOVENESC ADMINISTRAREA PUBLICă: TEORIE ŞI PRACTICă Mihail PLATON

Alexandru Roman
unpublished
Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială fondatã în noiembrie 1993 iulie-decembrie 2008 nr. 3-4 (59-60) CHIªINÃU, 2008 ADMINISTRAREA PUBLICÃ Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială Fondată оn noiembrie 1993 de Academia de Administrare Publică pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova Revista este оnregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 172 din 15 septembrie 2004. Nr. 3-4 (59-60), iulie-decembrie 2008 Colegiul redacţional ROMAN Alexandru, rector al Academiei,
more » ... şef, doctor habilitat оn ştiinţe istorice, profesor universitar COLAŢCHI Angela, vicerector al Academiei, doctor оn soci-ologie, conferenţiar universitar STEPANIUC Victor, viceprim-ministru, doctor оn ştiinţe istorice GUZNAC Valentin, ministru al administraţiei publice lo-cale BALAN Oleg, şef Direcţie administrare publică a Academiei, doctor оn drept, conferenţiar universitar BURIAN Alexandru, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar, doctor habilitat оn drept, profesor universitar CIOBU Emilian, şef Direcţie relaţii internaţionale a Academiei, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar, doctor оn filozofie, conferenţiar universitar COJOCARU Svetlana, şef Catedră economie şi management public a Academiei, doctor оn economie, conferenţiar universitar GOREA Ana, şef Catedră limbi moderne aplicate a Academiei, doctor оn filologie, confe-renţiar universitar GUCEAC Ion, doctor habilitat оn drept, profesor uni-versitar GUŢULEAC Victor, doctor оn drept, profesor universitar IAŢENKO Ivan, doctor оn drept, conferenţiar universitar, Academia Serviciului de Stat pe lоngă Preşedintele Federaţiei Ruse (Moscova) MANOLE Tatiana, doctor habilitat оn economie, profesor universitar OBOLENSKI Aleksei, doctor habilitat оn economie, profe-sor universitar, prim-vicepreşedinte al Academiei Naţionale de Administrare (Ucraina, Kiev) PLATON Mihail, doctor habilitat оn economie, profesor universitar, consilier principal de stat PATRAŞCU Dumitru, şef Direcţie management public a Acad-emiei, doctor habilitat оn pedagogie, profesor universitar ROMANDAŞ Nicolae, doctor оn drept, profesor universitar SAKOVICI Vasili, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus оn Republica Mol-dova, doctor habilitat оn ştiinţe politice, profesor universitar (Belarus, Minsk) VELICIKA Alfonsas, profesor, director al Institului Lituanian
fatcat:ebvjicdxsbeqrpfh2lb6s7i5ga