توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان

زهرا فرحزادی, موژان ظهیری راد, مهدی خاکیان قمی
2017 فیزیک کاربردی ایران  
خوشه های کروی، جمعیت های ستاره ای پیر کهکشان ما هستند که خصوصیات بسیار منحصر به فردی را در ستاره های خود دارند. مواد اولیه ی مشابه، سن یکسان و فاصله ی یکسانی از ما خصوصیاتی هستند که در ستاره های یک خوشه وجود دارد. توزیع خوشه های کروی در کهکشان بسیار جالب است. عمده ی خوشه های کروی در هاله ی کهکشان و مخصوصا در هاله ی اطراف مرکز کهکشان هستند. خوشه های کروی نزدیک به مرکز کهکشان به خاطر نیروی خارجی مرکز کهکشان تحول متفاوتی دارند و سریعتر نیز تبخیر میشوند. به همین خاطر خوشه ی M13 که نسبت به خوشه ی
more » ... ا قنطورس نزدیکتر به مرکز کهکشان است از ستاره های کمتر و ابعاد کوچکتری برخوردار است. در این کار توزیع این خوشه ها را در دستگاه مختصات کهکشانی را بدست آوردیم. همچنین لیستی 133 تایی از 150 خوشه کروی کهکشان راه شیری و همچنین درخشانترین آنها در آسمان شمالی و جنوبی که با چشم غیر مسلح قابل رویتند و خصوصیات عمومی آنها را ارائه دادیم.
doi:10.22051/jap.2018.8406.1028 doaj:691c96f2adbd464aa85fae1cd3a04013 fatcat:ee7pkswbhzbvjhyjp35xgv755q