FAKTAJordbruk Sammanfattar aktuell forskning vid SLU • Nr 13 1998

Monica Kling
unpublished
Mykorrhiza-dold kraft i växtproduktionen • Jordbruks-och trädgårdsväxter utvecklar ofta symbios med arbuskulär mykorrhiza-svamp. Svampen växer in i roten, där den från växten får kol till uppbyggnad och energi. I utbyte levererar den mineralnäring från jorden. • Mykorrhizan kan ha många positiva effekter på växtproduktionen genom effektivare näringsupptagning och ökad stresstolerans mot torka och växtpatogener. Den har ock-så en positiv inverkan på jordens struktur. • Betydelsen av mykorrhiza i
more » ... sen av mykorrhiza i fält kan vara svår att bedöma, eftersom många faktorer är med och påverkar symbiosens funktion. • Olika arter av mykorrhizasvamp har olika förmåga att transportera näring till väx-terna. Hur väl mykorrhizan fungerar kan delvis bero på vilka svamp-och växtarter som ingår i symbiosen. • Odlingsåtgärder påverkar i hög grad utveck-ling och funktion av mykorrhiza i jordbruks-mark. Lättlösliga fosforgödselmedel och många pesticider kan ha en negativ inver-kan. Att odla en mykorrhizabildande fång-gröda är däremot positivt. De flesta jordbruks-och trädgårdsväxter utvecklar symbios med mykorrhizasvampar. Bilden visar en växtrot omgiven av svampens hyfer och sporer.
fatcat:uavf5jrqlvfdvcn7zouxv6jc5q