Resistance Ratios of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated in Erzurum Regional Tuberculosis Laboratory Against Major Antituberculosis Drugs

Erkan ÖZMEN, Alp ASLAN, Mahmut UÇAR, Hakan AYDIN, Ahmet YILMAZ
2017 ANKEM Dergisi  
ÖZET Tüberküloz hastalığı gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünyadaki birçok ülke için önemli olan bir sağlık sorunudur. Bu çalışmanın amacı bölgemizdeki çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş Mycobacterium tuberculosis kompleksi (MTK) suşlarının primer anti-tüberküloz ilaçları olan izoniyazid (İNH), rifampisin (RİF), streptomisin (SM) ve etambutole (ETM) karşı geliştirdikleri direnç oranlarının tespit edilmesidir. Bölgemizdeki illerden 2014-2016 yılları arasında
more » ... ında laboratuvarımıza gönderilen farklı klinik örnekler işleme alınmıştır. Numunelerden üretici firma önerileri doğrultusunda Löwenstein Jensen besiyeri ve BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, ABD) kullanılarak MTK suşları izole edilmiştir. Bu suşların primer anti-tüberküloz ilaçlara duyarlılıkları BACTEC MGIT 960 otomatize sistem cihazı ile belirlenmiştir. Çalışmamızda 120 MTK izolatı incelenmiştir. Hasta numunelerinin dağılımı 98 balgam, 18 bronkoalveolar lavaj, iki plevra sıvısı ve iki biyopsi örneğinden oluşmaktadır. Suşların 106'sının (% 88.3) dört antibiyotiğe de duyarlı olduğu görülmüştür. Toplam 14 (% 11.7) örnekte en az bir antibiyotiğe direnç görülmüştür. En fazla direnç İNH ve SM'e karşı görülmüştür. En az RİF ve İNH direnci gösteren çoklu ilaca dirençli (ÇİD)-MTK oranı ise % 3.3 (4/120) olarak bulunmuştur. Ayrıca bir hastanın izolatında da her dört antibiyotiğe karşı direnç görülmüştür. Tüberküloz hastalığı günümüzde hala önemini korumaktadır. Her hasta için kültür ve antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması çok önemlidir. Doğru tedavi için mutlaka direnç durumları belirlenmeli ve ona uygun tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Anahtar sözcükler: anti-tüberküloz ilaçlar, BACTEC MGIT 960 sistemi, direnç, Mycobacterium tuberculosis kompleks SUMMARY Resistance Ratios of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated in Erzurum Regional Tuberculosis Laboratory Against Major Antituberculosis Drugs Tuberculosis is an important health problem for many countries in the world, especially in the developing countries. The aim of this study is to determine resistance rates of Mycobacterium tuberculosis complex (MTC) strains isolated from various clinical specimens in our region against isoniazid (INH), rifampicin (RIF), streptomycin (SM) and ethambutol (ETM), which are primary anti-tuberculosis drugs. Between 2014 and 2016, different clinical samples sent to our laboratory from the cities in our region were processed. MTC strains were isolated from the patient samples using Löwenstein Jensen medium and BACTEC MGIT 960 (Becton Dickinson, USA) in accordance with manufacturer's recommendations. Sensitivities of these strains to primary antituberculosis drugs were determined with the BACTEC MGIT 960 automated system. In our study, 120 MTC strains was investigated. The distribution of patient samples consists of 98 sputum, 18 bronchoalveolar lavage, two pleural fluid and two biopsy specimens. Of these strains, 106 (88.3 %) were susceptible to four antibiotics. A total of 14 (11.7 %) samples showed resistance to at least one antibiotic. The highest resistance was detected against INH and SM. The multidrug resistan (MDR)-MTC ratio, which is resistant to at least RIF and INH, was 3.33 %
doi:10.5222/ankem.2017.053 fatcat:alsb5lapdrf5rbbcndmk7hcahy