Biological characterization of MLL-NRIP3 fusion gene induced leukemia

YangPeng CHEN, HuiDong GUO, YaJing CHU, XiaoFan ZHU, Tao CHENG, WeiPing YUAN
2017 Scientia Sinica Vitae  
doi:10.1360/n052017-00267 fatcat:ida5ar2pgvbv3ax3j6fb63juim