Single-cell RNA-Seq analysis identified kidney progenitor cells from human urine

Yujia Wang, Yu Zhao, Zixian Zhao, Dandan Li, Hao Nie, Yufen Sun, Xiaobei Feng, Ting Zhang, Yu Ma, Jing Nie, Guangyan Cai, Xiangmei Chen (+1 others)
2021 Protein & Cell  
doi:10.1007/s13238-020-00816-5 pmid:33420958 fatcat:4z5b2ze5cnfa7iig3y5ij33v4y