Kształcenie ustawiczne jako nowy paradygmat: analiza synergiczna

Paweł Dawidow
2016 Studia Warmińskie  
W artykule omówiono koncepcję kształcenia ustawicznego jako zjawiska filozoficzno-pedagogicznego. Ukazano przyczyny, które spowodowały, że obecnie coraz częściej podkreśla się, iż edukacja jest procesem ciągłym, który trwa przez całe życie każdego człowieka. Omówiono ponadto zadania i zasady kształcenia ustawicznego, a także jego twórczy charakter. Przeanalizowano również rolę edukacji ustawicznej w procesie rozwoju i samorozwoju człowieka w kontekście postępującej informatyzacji całych społeczeństw.
doi:10.31648/sw.92 fatcat:4nn6fue6tzemlkl7ctangqov4a