Periferik Dev Hücreli Granülom: Olgu Sunumu

Ömer Erdur, Tülin Fatma, Serhad Kayhan, Aktafl Toprak, Sadi Bak›rköy, E¤itim Konuk, Araflt›rma Ve, Kulak Hastanesi, Hastal›klar› Burun Bo¤az, Klini¤i
2008 Medical Journal of Bak›rköy   unpublished
ÖZET Periferik dev hücreli granülom: Olgu sunumu Periferik dev hücreli granülom (dev hücreli epulis, osteoklastom, dev hücreli reperatif granülom, dev hücreli hiperplazi), oral kavitenin pe-riosteum veya periodontal membran kaynakl› nadir rastlanan ekzofitik bir lezyonudur. Difleti ve diflfliz çenelerde alveolar krest üzerinde oluflan kitlelerdir. Nedeni tam olarak bilinmese de, kronik irritasyona sekonder bir reaksiyon olarak geliflti¤ine inan›l›r. Bu olguda sa¤ üst premolar difl çekimini
more » ... difl çekimini takiben geliflen bir lezyonu bulunan 62 yafl›nda erkek hasta sunulmufltur. Klinik muayene sonra-s› biyopsi al›nan kitle, sonras›nda tamam›yla eksize edildi. Operasyon s›ras›nda defektin alt k›sm›ndaki kemik defekt kürete edildi. Eksiz-yon yap›lan alanda genifl bir mukozal defekt olufltu¤undan sert damaktan destrükte alana flep kayd›r›ld›. Hastan›n yap›lan 10 ayl›k taki-binde nüks gözlenmedi. Bu olguda neden olarak difl çekimi düflünülmekle birlikte etyolojik faktör tam olarak belirlenemedi. Olgu literatür eflli¤inde tart›fl›ld›. Anahtar kelimeler: Dev hücreli granülom, epulis ABSTRACT Peripheral giant cell granuloma: case report Peripheral giant cell granuloma (giant cell epulis, osteoclastoma, reparatory giant cell granuloma, giant cell hiperplasia) is a rare reactive exophytic lesion of the oral cavity, originating from the periosteum or periodontal membrane. The etiology is not well-known, however it is thought to be a secondary reaction to chronic irritation. In this report, we presented a 62-year-old male patient with an enlarging mass on the right upper gum, after tooth extraction. According to the biopsy which revealed peripheral giant cell granuloma, entire lesion was excised and underlying defective bone was curetted as treatment. The wide defective mucosal area was closed by palatal flap. There was no evidence of recurrence during a 10-month follow-up period. G‹R‹fi P eriferal dev hücreli granuloma (PDHG), oral kavitenin nadir görülen reaktif, ekzofitik lezyonu olup ayn› za-manda dev hücreli epulis, dev hücreli reperatif granulo-ma, dev hücreli hiperplazi veya osteoklastoma olarak da bilinmektedir (1). Sebebi tam olarak bilinmemekle bera-ber kötü oral hijyen zemininde iritan ve travmatik faktör-lerle (difl çekimi, kötü dolgu, travma, plak, difltafl›, kronik enfeksiyonlar) iliflkili oldu¤u düflünülmektedir (2,3). Ma-vimsi k›rm›z› renkte, polipoid veya nodüler yap›da lez-yonlar olup, gingival mukoza ve alveolar alanda peri-odontal ligament veya mukoperiosteumdan geliflir (4,5). Boyut olarak de¤iflkenlik göstermekle beraber genelde 2 cm'nin alt›ndad›r ve oklüzyon geliflip enfekte olmad›kça asemptomatik olarak seyreder (6). Lezyon ilk oluflum dö-neminde kanamaya sebep olabilirken ilerleyen dönem-lerde boyutunun art›fl›na ba¤l› olarak alttaki kemik doku-da nadir de olsa erozyona sebep olabilir. Birlikte oldu¤u difllerde yer de¤iflimine ve mobiliteye sebep olabilirken ödenteleus alveollerde ise alt›ndaki kemik dokuda çö-küntü yapabilir. Kad›nlarda erkeklerden daha s›k görülen PDHG, tüm yafl gruplar›nda görülse de 50-60 yafllar›nda s›kl›¤› artar (7). Maksilla ve mandibula eflit s›kl›kta etkile-nirken en s›k premolar ve molar alandan geliflir (8). Mikroskopik olarak lezyon skuamöz epitelle çevrili ve lezyonla epitel aras›nda ba¤ dokudan oluflan temiz alan mevcuttur. De¤iflik derecede inflamasyon ve vaskülari-zasyon gösterir. Tipik olarak ovoid ve fusiform flekilli me-zenkimal hücreler içerisinde çok çekirdekli dev hücreler görülür (9). Arada küçük alanlar halinde yeni kemik olu-flumu gözlenir. Radyolojik olarak kortikal erozyon ve
fatcat:dhanhqfsxff7tall4wk7kwfz5i