Foreign language centers in a non-linguistic higher educational establishment: French experience
Центри навчання іноземної мови в немовному виші: французький досвід

V. Papizhuk, Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine, Y. Lisova, Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine
2020 Ukrainian Educational Journal  
Ук р а ї н с ь к и й п е д а го г і ч н и й ж у р н а л . 2 0 2 0 . № 2 Валентина Папіжуккандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна. Коло наукових інтересів: методика навчання іноземної мови (французької), порівняльна педагогіка, франкомовна література, когнітивна лінгвістика. Юлія Лісовакандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної
more » ... міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна. Коло наукових інтересів: лінгво-прагматичні аспекти навчання іноземної мови, когнітивна лінгвістика, лінгвопоетика, франкомовна література. ORCID iD: https://orcid.org 0000-0002-7186-8013 У статті проаналізовано методологічні, організаційні та змістові аспекти створення Центрів мовних ресурсів як інноваційних проєктів навчання іноземних мов у Франції. Обґрунтовано актуальність вивчення, узагальнення та систематизації зарубіжного досвіду в мовній підготовці студентів немовних факультетів. Розглянуто основні принципи діяльності Центру мовних ресурсів у Страсбурзі. З'ясовано, що особливістю мовної підготовки в Центрі є відмінне оснащення навчальними ресурсами та опертя на інформаційно-комунікаційні технології, а також фахова допомога і консультування викладачів. Ключові слова: навчання іноземних мов; французькі університети; інноваційні проєкти; університетські мовні центри. Постановка проблеми. Україна визнає вищу освіту двигуном соціальної трансформації, а володіння іноземною мовою -ключовою компетентністю в умовах інтеграції та глобалізації економіки, це інструмент міжнародного спілкування, засіб приєднання до європейського освітнього, наукового та професійного простору, фактор економічного зростання країни [7]. У сучасному світовому просторі Франція, одна з країн -ініціаторів Болонського процесу, сприймається як певний еталон європейської культури, де вища освіта посідає вагоме місце в загальнодержавному освітньому просторі. Система сучасної вищої освіти ЦЕНТРИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВИШІ: ФРАНЦУЗЬКИЙ ДОСВІД УДК 378(44) https://doi.
doi:10.32405/2411-1317-2020-2-16-22 fatcat:od22jqiesjbm3o3voqzllqfnti