Modeliranje kvalitativnog odnosa među rizicima povezanim s opasnostima na radu i radnom okolišu u morskim lukama: slučaj luke Apapa u Nigeriji

Nwokedi Theophilus C, Okoroji L. I., Ikeogu Christopher
2017 Naše more   unpublished
The aim of the research is to establish the quantitative relationship and impacts of risks associated with various categories of occupational and workplace hazards in the Nigerian seaports. It was carried out by obtaining time series statistical data of 7 years from hazard identification and risk assessment report of Nigerian Ports Authority (NPA) Apapa, western port headquarters. The variables considered are the associated risks of various types of occupational and workplace hazards to which
more » ... hazards to which seaport workers were exposed from 2009-2014. The overall level of associated risks of occupational and workplace hazards represent the cumulative of various hazards and were treated as the dependent variable 'Y'. The exposures to the risks of mechanical hazards, ergonomic hazards, physical hazards, noise/ environmental hazards were symbolized as X1, X2, X3, and X4 respectively and treated as independent variables. The method of multiple regression analysis was used to analyze the time series data. T-test was used to test the hypotheses. It was found that risks associated to mechanical hazard, ergonomic hazards, noise/vibration hazard, physical hazards, all have significant impact on the overall level of risk of exposure to occupational and workplace hazards in Nigerian seaport environment. It was recommended that proactive investment in safety inspective and management system is needed to limit the level of exposure of seaport staff to occupational hazards. Sažetak Cilj je istraživanja utvrditi kvantitativan odnos i utjecaj rizika povezanih s različitim kategorijama opasnosti na radu i radnom okolišu u nigerijskim morskim lukama. Ono je provedeno dobivanjem statističkih podataka za sedmogodišnje razdoblje iz izvješća o opasnosti i procjeni rizika nigerijske Lučke uprave Apapa (NPA)-sjedišta zapadnih luka. Razmotrene su varijable povezani rizici raznih vrsta opasnosti na radu i radnom okolišu kojima su radnici u morskim lukama bili izloženi od 2009. do 2014. Ukupna razina povezanih rizika od opasnosti na radu i radnom okolišu predstavlja ukupan zbroj različitih opasnosti i tretira se kao zavisna varijabla "Y". Izloženosti rizicima mehaničkih, ergonomskih, fizičkih i opasnosti od buke i za okoliš označene su simbolima X1, X2, X3 i X4 te se tretiraju kao nezavisne varijable. Metoda višestruke regresije koristila se za analizu podataka vremenske serije. T-testom provjeravala se hipoteza. Utvrđeno je da rizici povezani s mehaničkim, ergonomskim, fizičkim i opasnostima od buke i vibracija imaju značajan utjecaj na ukupnu razinu rizika od izloženosti opasnostima na radu i radnom okolišu u nigerijskim morskim lukama. Preporučuje se proaktivno ulaganje u sustav nadzora i upravljanja sigurnosti kako bi se ograničila razina izloženosti osoblja luke opasnostima na radu. KEY WORDS modeling relationship workplace-hazards seaport environments KLJUČNE RIJEČI modeliranje povezanost opasnosti u radnom okolišu morske luke okoliši
fatcat:5yxhbe2xxzhuxp6zev2sls6sb4