Αποδόσεις και εκπομπές ρύπων βενζινοκινητήρα με καύση μειγμάτων αλκοολών - βενζίνης:

Παναγιώτης Ιωάννη Ξυραδάκης
2012
Στη μεταπτυχιακή αυτή διατριβή πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές με τη βοήθεια ενός πρότυπου υδραυλικού δυναμόμετρου που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές φόρτισης ενός βιομηχανικού βενζινοκινητήρα για να μελετηθούν οι αποδόσεις και οι εκπομπές ρύπων τόσο με αμόλυβδη βενζίνη όσο και με μείγματα αλκοολών – αμόλυβδης βενζίνης. Μελετήθηκαν πέντε αλκοόλες, μεθανόλη, αιθανόλη, προπανόλη, βουτανόλη και πεντανόλη σε ποσοστά ανάμειξης 5%, 10%, 20%, 40%, 60%, και 80%.
more » ... θηκε η θερμογόνος ικανότητα, το ειδικό βάρος του κάθε μείγματος ξεχωριστά. Υπολογίστηκε η ισχύς, η ροπή και ειδική κατανάλωση καυσίμου του κάθε μείγματος. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις των εκπομπών ρύπων του κινητήρα με αναλυτή καυσαερίων στον οποίο μετράται το CO, CO2, HC, NO όπως και ο συντελεστής «λάμδα». Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα δημιουργήθηκαν συγκριτικά γραφήματα τα οποία αφορούν την απόδοση του κινητήρα μεταξύ της ίδιας αλκοόλης αλλά και διαφορετικά μείγματα αλκοολών στο ίδιο ποσοστό της αλκοόλης στο καύσιμο σε σύγκριση με την αμόλυβδη βενζίνη, όπως και συγκριτικά γραφήματα των εκπεμπόμενων ρύπων με καθαρή αμόλυβδη βενζίνη και μείγματα αλκοολών. Με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν, αύξηση της ισχύς και της ροπής του κινητήρα με μείγματα αλκοολών – αμόλυβδης βενζίνης καθώς και μείωση της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου. Τέλος οι εκπομπές ρύπων του συγκεκριμένου κινητήρα μειώνουν δραματικά το CO και HC με την αύξηση των αλκοολών στο καύσιμο και αυξάνουν τα NO.
doi:10.26262/heal.auth.ir.131019 fatcat:w5yrrs5gdzgezn25lnqv4ib64u