Coagulation of pollutions occuring in surface waters during time of dynamic water flow
Koagulacja zanieczyszczeń występujących w wodach powierzchniowych w okresie dynamicznego przepływu

Dominik Mroczko, Izabela Zimoch
2018 Inżynieria Ekologiczna  
STRESZCZENIE Wody z rzeki Mała Panew w miejscowości Czarnowąsy oraz z ujęcia Czaniec w miejscowości Kobiernice, wraz z symulacjami, w których osady denne tych wód wymieszano z ich matrycami naturalnymi, poddano badaniom fizyko-chemicznym. W ten sposób określono wpływ porywania osadów dennych podczas okresów dynamicznego przepływu wód rzecznych na ich parametry w tym co było głównym celem pracy: OWO, RWO, absorbancje przy długości fali 254 nm, SUVA 254 , zasadowość, stężenie wybranych metali:
more » ... ybranych metali: glinu, żelaza i ołowiu. Następnie wody te poddano procesowi koagulacji. Dawki koagulantów określono przy pomocy analizy punktu izoelektrycznego zanieczyszczeń koloidalnych, przy czym wartym odnotowania jest, iż nie zaobserwowano wpływu porywania osadów na konieczność zwiększenia dawki koagulantów. Koagulację prowadzono przy pomocy 2 rodzajów koagulantów: koagulantu wstępnie zhydrolizowanego oraz klasycznego koagulantu hydrolizującego. Wykazano wzrost stężenia zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych po ekstrakcji osadów dennych do wód surowych. Zanieczyszczenia te występowały głównie w formie zawiesiny. Wykazano również większą efektywność procesu koagulacji przy zastosowaniu koagulantu wstępnie zhydrolizowanego Flokor 1,2A w stosunku do siarczanu glinu przy zastosowaniu zdecydowanie niższej dawki tego pierwszego. Badania te wykazały również negatywny wpływ siarczanu glinu na odczyn i zasadowość wód uzdatnionych. Słowa kluczowe: koagulacja, woda powierzchniowa, zanieczyszczenia, przepływ dynamiczny Coagulation of pollutions occurring in surface waters during time of dynamic water flow ABSTRACT The waters from Mała Panew river in Czarnowąsy and from Czaniec water intake in Kobiernice, together with simulations, in which bottom sediments of this waters mixed with its natural matrixes, were subjected to physicochemical analysis. In this way, the influence of rivers bottom sediments entrainment during dynamic waters flow periods on its parameters (including TOC, DOC, UV absorbance, SUVA 254 , alkalinity, metals concentrations: aluminium, iron and lead) was determined, which was the main purpose of this study. Subsequently, the waters were subjected to the coagulation process. The coagulant doses were determined by colloidal pollutions isoelectric point analysis. It is noteworthy that there is no influence of sediments entrainment on the necessity to change the coagulants doses. The coagualtion process was carried out with 2 types of coagulants: prehydrolyzed coagulant and conventional hydrolyzing coagulant. An increase in the organic and inorganic matters concentration after river sediments extraction was presented. However, it mostly comprised suspended matter. It has been also shown that prehydrolyzed coagulant Flokor 1.2A has a better efficiency in water coagulation process in relation to aluminium sulphate, even at much lower doses . Studies have also shown the negative influence of using aluminium sulphate on the pH and basicity of the treated waters.
doi:10.12912/23920629/86053 fatcat:g55fszqq2fdqfj63fcuwfwktce