PENGALAMAN ANAK DEWASA BERPENDAPATAN RENDAH YANG MENJAGA IBU BAPA TUA: SATU PENDEKATAN BERTERASKAN PENDIDIKAN KOMUNITI (THE EXPERIENCE OF ADULT CHILDREN CARING FOR ELDERLY PARENTS: A COMMUNITY EDUCATION APPROACH)

Kajian Malaysia, Jld, Xxv
2007 unpublished
Kajian ini bertujuan meninjau fenomena bagaimana seseorang penjaga (anak dewasa) mengharungi pengalaman dan mengurus aktiviti harian dalam menjaga ibu bapa tua. Kajian kes berasaskan pendekatan fenomenologi telah dipilih sebagai pendekatan kajian. Responden kajian ini adalah anak dewasa yang menjaga ibu bapa tua yang berumur lebih daripada 60 tahun, berbangsa Melayu, berstatus sosioekonomi rendah dan tinggal di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur serta mempunyai keluarga sendiri. Responden kajian
more » ... a dipilih mengikut penjagaan terhadap tiga kumpulan warga tua (yang sihat, kurang upaya dan sakit terlantar) berpaksikan dalam satu kontinum. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat lompang antara penjagaan tiga kumpulan warga tua dalam aspek program (penyertaan komuniti dan penyampaian perkhidmatan komuniti) melalui sokongan sosial berteraskan pendidikan komuniti. Kajian ini juga telah mencadangkan sebuah pendekatan pengurusan daya tindak berteraskan pendidikan komuniti untuk anak dewasa yang menjaga ibu bapa tua. Kata kunci: anak dewasa, ibu bapa tua, penjagaan, strategi daya tindak dan sokongan sosial The main purpose of this study is to understand the nature of adult children caregivers' experiences and how they manage their daily living activities while caring for older parents. A case study guided by phenomenology is chosen as an approach in this study. Selected respondents are Malay adult children caring for elderly parents aged 60 and above, in low-income families in Kuala Lumpur. Respondents are also selected according to the care provided to three groups of elderly
fatcat:fulryidhj5bz3nt47ycni2b4ia