MEDYA OKURYAZARLIĞI İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

SEDAT MADEN
2017 International Journal of Languages' Education and Teaching  
It is already known that should acquire the skills of media literacy in terms of information community. Media literacy is an important concept in nowadays. Especially because of positive and negative effects of media (digital environment etc.) on children and young adults, it became a significant issue in educational context. In this study, it is aimed to prepare a content-analysis regarding postgraduate theses prepared on media literacy. Research sample constitutes 45 theses with open access
more » ... with open access of 60 different theses on media literacy after scanning conducted at national thesis centre archive. 13 of these theses are doctoral theses and the rest 32 are master's ones. Survey data has been obtained with document analysis method. Document review comprises the analysis of written materials containing information about facts which are aimed to be studied. Based on the meta-analysis study regarding postgraduate theses prepared on media literacy, it is seen that more studies were written between 2010 and 2013 than previous years and that there are more studies on determining the level of media literacy, influence and perception. In conclusion, it is suggested that studies on media literacy should be increased not just in the postgraduate fields and levels but also in Turkish education realm, and accordingly it should be employed to create awareness both at classes and students. ÖZET Bilgi toplumu açısından medya okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemli olduğu bilinmektedir. Medya okuryazarlığı günümüzde çok önemli bir kavramdır. Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde medya ve diğer dijital ortamların olumlu ve olumsuz etkilerinin olması eğitimin konuları arasındadır. Araştırmada, medya okuryazarlığı üzerine hazırlanmış lisansüstü tezler hakkında bir içerik analizi yapmak amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ulusal Tez Merkezi arşivinde yapılan tarama sonucunda medya okuryazarlığı üzerine yapılmış altmış (60) farklı tez çalışmasından erişime açık olan kırk beş (45) tez oluşturmaktadır. Bu tezlerin on üçü (13) doktora, geriye kalan otuz ikisi (32) yüksek lisans düzeyinde olan tezlerden oluşturmaktadır. Araştırma verileri doküman analizi ile sağlanmıştır. Medya okuryazarlığı ile ilgili lisansüstü tezlere dair bulgulardan hareketle; tez çalışmalarının 2007-2015 yılları arasına dağıldığı ayrıca 2010-2013 yılları arasında diğer yıllara göre daha fazla hazırlandığı ve düzey belirleme, etki, algı ile ilgili çalışmaların daha fazla olduğu görülmüştür. Bulgulardan hareketle, Türkçe eğitimi ve diğer alanlarda lisansüstü tezlere ek olarak medya okuryazarlığı ile ilgili çalışmaların artırılması ve konuya ilişkin farkındalık oluşturacak araştırmaların yapılması önerilebilir.
doi:10.18298/ijlet.1690 fatcat:cek7zt2bo5gx5ly45kcbwsfqde