REKREASYONEL FAALİYETLERİN ALGILANAN KALİTESİNİN DESTİNASYON İMAJINA ETKİSİ: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

Yakup ÖZTÜRK
2018 Journal of International Social Research  
Öz Milli Parklar; sahip oldukları manzara, temiz hava, flora ve fauna çeşitliliği ve kış turizminde kar kalınlığı gibi doğal çekim unsurlarının yanı sıra hizmet sunumu sağlayan turizm işletmeleri ile günümüzde rekreasyonel taleplerin en fazla karşılandığı alanların başında gelmektedir. Ziyaretçilerin, açık alanlarda sunulan rekreasyonel hizmetlerin kalitesine ilişkin algılarının sistematik olarak belirlenmesi, destinasyondaki rekreasyon imkânlarının geliştirilmesi ve algılanan hizmet
more » ... n hizmet kalitesinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, özellikle kış sporlarına yönelik sunduğu imkânlarla yoğun olarak talep gören Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda ziyaretçilerin rekreasyonel hizmetlerin kalitesine yönelik algılarının tespit edilmesi ve rekreasyonel faaliyetlerin algılanan hizmet kalitesinin destinasyon imajına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı ziyaret eden 418 bireye anket uygulanmış, hizmet kalitesi ve destinasyon imaj algıları ile tekrar ziyaret niyetleri ölçülmüştür. Bu bağlamda, algılanan hizmet kalitesi ile destinasyon imajı ve bireylerin tekrar ziyaret niyetleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Rekreasyonel Hizmet Kalitesi, Destinasyon İmajı, Tekrar Ziyaret Niyeti, Ilgaz Dağı Milli Parkı. Abstract National Parks are one of the most popular areas of recreational demand with its scenery, fresh air, snowfall in winter tourism, diversity of flora and fauna, as well as tourism services in service provision. Systematic collection of service quality perceptions of visitors' recreational activities can be used to improve recreational facilities in the destination and to increase perceived service quality. In this study, it was aimed to determine the perceptions of the quality of the recreational services and to determine the effect of the perceived service quality of the recreational activities on the destination image in the Ilgaz Mountain National Park, which is especially highly demanded especially for the opportunities offered for winter sports. For this purpose, data were collected from 418 individuals who visited Ilgaz Mountain National Park by questionnaire method, service quality and destination image perceptions and revisit intentions were measured. In this context, it has been seen that there is a positive relationship between perceived quality of service and destination image and the intention of revisit.
doi:10.17719/jisr.20185639077 fatcat:25glmxfrnrdazjufhnww4kn63i