FOSTER CARE AND GUARDIANSHIP OF HOMELESS CHILDREN IN EUROPEAN PEDAGOGY
ОПІКА І ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Karpenko Oreta
2017 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
ОПІКА І ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ У статті висвітлено сутність понять «опіка над дітьми», «примусове виховання неповнолітніх правопорушників», «конфесійне виховання». Окреслено еволюцію інституційних форм опіки і виховання у ХІХ -ХХ ст. (притулків, сиротинців, будинків для безпритульних, виховних притулків, лікувально-педагогічних центрів і психіатричних лікарень для дітей та молоді). Акцентовано увагу на диференціації і професіоналізації соціальної роботи,
more » ... соціальної роботи, «педагогіці для безпритульних». Досліджено загальну історіографію виховання дітей у притулках. Ключові слова: безпритульні діти, опіка, примусове виховання, конфесійне виховання, виховання працею, європейська педагогічна думка. Ореста КАРПЕНКО ОПЕКА И ВОСПИТАНИЯ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В статье освещены сущность понятий «опека над детьми», «принудительное воспитание несовершеннолетних правонарушителей», «конфессиональное воспитание». Определено эволюцию институциональных форм опеки и воспитания в XIX -ХХ в. (приютов, домов для сирот, домов для беспризорных, воспитательные приютов, лечебно-педагогических центров и психиатрических больниц для детей и молодежи). Акцентировано внимание на дифференциации и профессионализации социальной работы, «педагогике для беспризорных». Исследовано общую историографию воспитания детей в приютах. Ключевые слова: беспризорные дети, опека, принудительное воспитание, конфессиональное воспитание, воспитание трудом, европейская педагогическая мысль. Постановка проблеми. Протягом усієї історії людства проблеми опіки і виховання дітей перебувають у центрі уваги кожного суспільства, народу. У сучасних умовах потрібний системний погляд на систему опіки
doi:10.24919/2313-2094.4/36.98582 fatcat:cbhyb7zl3nh6jdjn7effphjx4u