بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده

فخرالسادات نصیری ولیک بنی, رقیه بهشتی راد
2015 مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان  
استفاده از منابع انسانی در جوامع توسعه‌یافته یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعۀ پایدار محسوب می‌شود. این در حالی است که وضعیت عمومی سازمان‌ها هنوز از باقی ماندن زنان در رده‌های پایین مدیریتی و اثر سقف شیشه‌ای حکایت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده انجام شد. در این مطالعه با استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 83 نفر از کارکنان زن دانشگاه ارومیه به طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه‌های سقف شیشه‌ای و
more » ... لت سازمانی بودند. داده‌های پژوهش پس از جمع‌آوری بر اساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سقف شیشه‌ای و کاهش عدالت سازمانی ادراک شده و ابعاد آن (عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی) رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. 29% از واریانس کاهش عدالت سازمانی ادراک شده به وسیلِه سقف شیشه‌ای تبیین‌پذیر است. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد عدالت سازمانی، درصد بالایی از تغییرات واریانس عدالت رویه‌ای (58/0)، توسط سقف شیشه‌ای قابل تبیین و پیش‌بینی است.
doi:10.22051/jwsps.2015.1498 doaj:43a29453a25e435bbedda0f289f33eeb fatcat:labnus4z4rarjaeu74caupodsy