KÜRESEL LOJİSTİK KÖYLERİ VE TÜRKİYE'DE KURULMASI PLANLANAN LOJİSTİK KÖY BÖLGELERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ 1 Şerife DEMİROĞLU GLOBAL FREIGHT VİLLAGE AND IN THIS CONTEXT A REGIONAL STUDY ON FREIGHT VILLAGES IN TURKEY

Yrd Doç, Gediz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Bölümü, Ali Eleren, Doç, Afyon Üniversitesi, İktisadi Ve İdari, Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
2014 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences   unpublished
ÖZET: Küresel lojistik köyler, küreselleşmenin etkisiyle bir uçtan başka bir uca rahatlıkla ulaşılabilen dünya pazarında hareketliliğin devam ve canlılığı bakımından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Küresel lojistik yollar üzerinde bulunan ve bunu fırsata çevirerek bünyesinde küresel lojistik köyler barındıran ülkeler dünya ekonomisinde söz sahibi olmaktadır. Çalışmamızda Türkiye'de küresel lojistik köyler olarak değerlendirilebilecek bölgeler belirlenmiş, belirlenen bu bölgeler AHP ve
more » ... THEE çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak sıralanmış ve çeşitli öneriler getirilmiştir. ABSTRACT: Global Freight villages play a significant role in today's global world market which can extend to one part of the World to another without any problem by the help of globalization. The countries which have settled on global logistical highways and have used this as an advantage to construct logistical villages have been holding the most important places in today's economy. In this research project, the regions that can be good candidates for global logistical villages were identified, the identified regions were ordered by the help of multi-diciplinary decision making tools and recommendations were provided.
fatcat:qgxe3jovq5gh3k2qjgjnhv6pra