Transportation of hazardous materials (hazmat) a literature survey

Zafer Yılmaz, Serpil Erol, Hakan Soner Aplak
2016 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz Transportation has a great role in logistics. Many researchers have studied on transportation and vehicle routing problems. Transportation of hazardous materials (hazmat) is a special subject for logistics. Causalities due to the accidents caused by trucks carrying hazardous materials will be intolerable. Many researchers have studied on risk assessment of hazmat transportation to find ways for reducing hazardous material transportation risks. Some researchers have studied routing of hazmat
more » ... rucks. The emergency response models and network design problems for hazmat transportation were also studied by some researchers. The transportation of hazmats can also be classified according to the mode of transport. Mainly roads are used for hazmat transportation but some shipments are intermodal. There has been a great amount of effort spent to find convenient ways for hazmat transportation. In this study, a literature survey for the articles about hazmat transportation is prepared. After pointing out the importance of hazmat transportation by the example of US hazmat transportation data, the studies on hazmat transportation since 2005 have been examined. Totally 88 articles are classified as risk, routing, routing and scheduling, emergency response, network design and accident analysis. What can be studied in future researches is pointed out. Taşımacılık lojistik sektöründe çok büyük öneme sahiptir. Birçok araştırmacı taşıma ve araç rotalama problemleri üzerinde çalışmıştır. Tehlikeli maddelerin taşınması lojistik sektöründe özel bir konudur. Tehlikeli madde taşıyan araçların yaptıkları kazalara bağlı olarak meydana gelen ölümler tolere edilemez sonuçlara yol açar. Birçok araştırmacı, tehlikeli madde taşımacılığındaki taşımacılık riskini düşürmek için risk değerlendirme modelleri üzerinde çalışmışlardır. Bazı araştırmacılar ise tehlikeli madde taşıyan araçların rotalanmasını çalışmışlardır. Acil müdahale modelleri ve şebeke tasarım modelleri de bazı yazarlar tarafından çalışılmıştır. Tehlikeli madde taşımacılığı taşımacılık moduna göre de sınıflandırılabilir. Genellikle karayolları tehlikeli madde taşımacılığında en çok tercih edilir fakat bazen karma taşımacılık da kullanılabilir. Tehlikeli madde taşımacılığı için uygun yollar bulma konusunda önemli çabalar sarf edilmektedir. Bu çalışmada, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda yazılmış makalelerin bir literatür araştırması yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri örneği verilerek tehlikeli madde taşımacılığının önemi üzerinde durulduktan sonra tehlikeli madde taşımacılığı konusunda 2005 sonrası yapılan çalışmalar incelenmiştir. Toplam 88 makale risk, rotalama, rotalama ve çizelgeleme, acil yardım, şebeke tasarımı ve kaza analizi olarak sınıflandırılmıştır. Müteakip çalışmalarda nelerin üzerinde durulması konusu belirtilmiştir.
doi:10.5505/pajes.2015.62134 fatcat:wql2czjmwfgvlk3siqgtevteju