Yaşam Doyumu ve Yılmazlık Arasındaki İlişkide Duygusal Zekanın Aracı Rolü

Mehmet TAŞKIRMAZ, Canan Gamze BAL
2019 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
İntihal /Plagiarism: Bu makale, en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal içermediği teyit edilmiştir. / This article has been reviewed by at least two referees and confirmed to include no plagiarism. Öz Bu çalışma, yaşam doyumu ve yılmazlık arasındaki ilişkide duygusal zekanın aracı rolünü araştırmaktadır. Birçok çalışmada; kişinin yaşam doyumunun, yılmazlık seviyesiyle ilişkili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, çok sayıda yazar; duygusal zekanın, yaşam doyumu ve yılmazlıkla pozitif
more » ... ili olduğunu bildirmiştir. Yaşam doyumu, yılmazlık ve duygusal zeka arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için yapısal eşitlik modellemesi tasarlandı. Araştırma verileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden elde edildi. Önceki çalışmalar doğrultusunda tahmin edildiği gibi yaşam doyumunun, yılmazlıkla istatistiksel olarak anlamlı pozitif ilişkili olduğu tespit edildi. Buna ilaveten, duygusal zekanın, yaşam doyumu ve yılmazlık arasındaki ilişkide aracı rolünün bulunduğu açığa çıkarıldı. Sonuçların sentezinde; bu çalışmanın, ilgili taraflar açısından oldukça faydalı çıkarımlar yansıttığı ifade edilmiştir. Abstract The study investigates the mediating role of emotional quotient in the relationship between life satisfaction and resilience. Many studies in the literature indicate that a person's life satisfaction is correlated with resilience level. Also, many authors have reported that emotional quotient is positively associated with life satisfaction and resilience. Structural equation modeling has been designed to reveal the relationship between life satisfaction, resilience and emotional quotient. Study data were obtained from the students receiving education in Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. As predicted from the previous studies, it was determined that life satisfaction was positively correlated with resilience in a statistically significant way. Furthermore, it was revealed that emotional quotient mediated the relationship between life satisfaction and resilience. According to the results, the study provides considerably useful implications for the parties concerned.
doi:10.15869/itobiad.558101 fatcat:tk2w6t5uuzbxhhtfvasoxnsmam