Assisted Peritoneial Dialysis - Opportunity For Equal Access To Renal Replacement Therapy By Peritoneal Dialysis

Rositsa Zortcheva, Darina Damyanova, Boryana Ivanova, Svetla Staykova
2020 Actual Nephrology  
РЕЗЮМЕ Достиженията на науката и диализните технологии позволиха пациентите в краен стадий на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) да продължат да живеят като започват бъбречно-заместващо лечение с перитонеална диализа (ПД), хемодиализа (ХД) или бъбречна трансплантация -"подарен живот". Препоръчва се първоначалната заместителна терапия да бъде ПД, като на по-късен етап се преминава към ХД, ако дотогава не е осъществена бъбречна трансплантация. През последните години нараства броят на възрастните
more » ... ациенти с физическа или интелектуална невъзможност да осъществяват самостоятелно ПД -те или започват ХД, или (много често) подписват информирано несъгласие за бъбречно-заместващо лечение. За тези пациенти е подходяща асистирана ПД, която дава възможност за по-добро качество на живот. На асистирана ПД преминават и пациенти, провеждали ПД самостоятелно, при които са възникнали заболявания или усложнения, когато не могат да се справят сами. Дали всички пациенти, които са показани, имат равен шанс да започнат бъбречно-заместващо лечение с асистирана ПД? В България асистирана ПД не е регламентирана като медико-социална дейност, но определено има пациенти, които се нуждаят от асистенция -при тях такава се осигурява от обучени членове на семействата. Има пациенти, които не могат да разчитат на асистенция от близките, а вероятно в хосписи и старчески домове има пациенти, които също нямат шанс да се възползват от предимствата на асистирана ПД. В много държави в Европа и света съществува медико-социална мрежа, предоставяща възможност за асистирана ПД. Регламентирането в България на асистирана ПД като вид медико-социална дейност, провеждана от обучен персонал в домовете на пациентите, в хосписи и старчески домове, би позволило всеки пациент да има равен достъп до асистирана ПД и равен шанс за по-добро качество на подарения живот. Ключови думи: заместителна терапия на бъбречната функция, перитонеална диализа, асистирана перитонеална диализа, качество на живот, хемодиализа ABSTRACT Advances in science and dialysis technology have allowed patients with end-stage renal disease (ESRD) to continue living by starting renal replacement therapy (RRT) -peritoneal dialysis (PD), hemodialysis (HD) or renal transplantation -"a gifted life". It is recommended that the initial RRT be PD, and later switch to HD if no renal transplantation has been performed yet. In recent years, there has been an increase of elderly patients with a physical or intellectual inability to perform PD alone -they either begin HD or (all too often) sign an informed disagreement on RRT. Assisted PD (aPD) is appropriate for these patients. Assisted PD is also indicated in patients on PD who have developed complications/illnesses that make them unable to cope on their own. Do all patients have an equal chance of starting assisted PD? In Bulgaria, assisted PD is not regulated as a medico-social activity, but there are patients who need assistance. Usually that is done by trained family members. There are patients, however, who cannot rely on the help of relatives, and those in hospices and nursing homes who do not have the chance
doi:10.14748/an.v14i1.7193 fatcat:daxn5pmfancovadlm66g3yzmoa