Morphological aspects of the pancreas in the rat and the rabbit: An investigation into the location, ducts, arteries and veins

Ayşe HALIGÜR, Emine KARAKURUM, Ömer Gürkan DİLEK
2018 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
The aim of the present study was to determine both the location of the pancreatic duct and the anatomical variation in the pancreatic ducts of rat and rabbit. Following administration of ether anesthesia, the abdomens were opened. Catheters were placed in the ileocolic vein, junction of the duodenum and jejunum, and into the aorta. All arteries, veins and pancreatic ducts were filled with red, blue and white dyed latex, respectively. The rat pancreas was consisted of three lobes, while the
more » ... t pancreas was consisted of two lobes. The rat pancreas also involved a diffuse gland situated in the gastrolienal ligament and mesoduodenum. It was observed two major ducts which name posterior pancreatic duct, anterior pancreatic ducts. The ducts that were determined in the right side of the biliaropancreatic duct open from origin the biliaropancreatic duct were measurements 8.09+2.65 mm right side and left side 7.32+3.61 mm. The rabbit pancreas included a diffuse gland situated among the liver, stomach and duodenum. In the rabbit, the duct of the pancreas (pancreatic duct) entered the duodenum 51.52+3.23cm distal to the pylorus. Bunting & Jones (19) reported that the pancreatic duct opened to the duodenum and 25-27cm away from (distal part) the pylorus in rabbit, the present authors found the pancreatic duct opened to the duodenum and measured 46.33-57.17cm in our study. Tavşan ve rat pankreas'ının morfolojik görünümü: Lokalizasyonu, kanalları, arterleri ve venleri üzerine bir araştırma ÖZ Bu çalışmanın amacı rat ve tavşanlarda ductus pancreaticus'un yerleşimini ve bu türlerde ductus pancreaticus'un anatomik varyasyonlarını belirlemektir. Eter anestezi uygulaması sonrası cavum abdominis açıldı. Kateter, vena iliecolica, duodenum ile jejenumun birleşim noktasına ve aorta'ya yerleştirildi. Tüm arter, ven ve pancreas kanalları sırasıyla kırmızı mavi ve beyaz boyalı lateks ile dolduruldu. Rat pankreası üç, tavşan pankreası ise iki lobdan oluşmaktaydı. Rat pankreası ligamentum gastrolienal ve mesoduodenum arasında yaygın bir bez olarak görüldü. Ductus pancreaticus anterior ve posterior olmak üzere iki kanal olduğu gözlendi. Bu kanalların başlangıcından itibaren sağ tarafta 8.09+2.65 mm sonra, sol tarafta da 7.32+3.61 mm sonra ductus biliopancreaticus'a açıldığı saptandı. Tavşan pankreası karaciğer, mide ve duodenum arasında yaygın bir bez olarak görülmekteydi. Tavşanda ductus pancreaticus, distal pylorus'ten 51.52+3.23 cm uzaklıkta duodenum'a açılır. Bunting & Jones (19) tarafından ductus pancreaticus'un tavşanda pylorus'un başlangıcından 25-27 cm sonra duodenum'a açıldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada ise ductus pancreaticus'un açılış deliğinin pylorus'a uzaklığı 46.33-57.17cm olarak ölçüldü.
doi:10.24880/maeuvfd.495969 fatcat:aetq2a35jzg2dgbfpmieikc23i