Design of broadband reflective 90 polarization rotator based on metamaterial

Han Jiang-Feng, Cao Xiang-Yu, Gao Jun, Li Si-Jia, Zhang Chen
2016 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.65.044201 fatcat:2lw36in6lvhkhcazzwks3mtpga