تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر نیروی عکس‌العمل زمین در ورزشکاران مرد پارکور هنگام فرود

ندا فکری, مصطفی زارعی, فریبا محمدی
2017 مطالعات طب ورزشی  
مطالعات پیشین نقش تمرینات ثبات مرکزی را بر ارتقای عملکرد ورزشکاران نشان داده‌اند؛ اما مطالعات اندکی به بررسی تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر متغیرهای بیومکانیکی پرداخته‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ثبات مرکزی بر نیروی عکس‌العمل زمین، هنگام فرود ورزشکاران مرد پارکور بود. در این مطالعة نیمه‌تجربی، 30 مرد ورزشکار پارکور به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (میانگین سن:46/2±07/21 سال، قد: 35/5±10/175 سانتی‌متر، وزن: 27/9±33/67 کیلوگرم) و کنترل (میانگین سن:
more » ... ل (میانگین سن: 31/2±20/20سال، قد: 65/4±93/175، وزن: 45/8±33/67) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی به‌مدت هشت هفته و هر هفته، سه جلسه تمرینات ثبات مرکزی را انجام دادند. قبل و بعد از انجام هشت هفته تمرین ثبات مرکزی، متغیرهای نیروی عکس‌العمل زمین و تغییرات مرکز فشار با استفاده از دستگاه صفحه‌نیرو ارزیابی شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین تغییرات مرکز فشار در هر دو جهت داخلی- خارجی و قدامی- خلفی و نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در دو گروه تجربی و کنترل وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به‌نظر می‌رسد که تمرینات ثبات مرکزی تأثیر مثبتی بر پارامترهای فرود ورزشکاران رشتة پارکور دارند و می‌توانند در پیشگیری از آسیب‌های این ورزشکاران مؤثر باشند.
doi:10.22089/smj.2018.1104 doaj:ace95246d17b44bf8757bab226954de7 fatcat:psv7irq5bfahtkb6qoqd6oijoi