Pasekėjo įgalinimo prielaidų konstravimas

Rita Vaičekauskaitė
2017 LOGOS  
Rita Vaičekauskaitė klaipėdos universitetas, Lietuva klaipėda university, Lithuania RaktaŽODŽiai: pasekėjas, lyderis, įgalinimas. keY WORDs: follower, leader, empowerment. PasekėJO ĮGaLiNiMO PRieLaiDŲ kONstRaViMas Constructing the Preconditions for empowerment of Followers suMMaRY Current society pays a great attention to leadership; however, recently we see growing research interest in followership. Often the follower is portrayed as a complement to the leader. However, the follower has a
more » ... follower has a distinct and unique role. kellerman notes, "the gap between leaders and followers is closing" and due to many reasons as: the changing point of view about leader's role and the meaning of leadership, challenges to hierarchical structures in present society. the role of the follower is considered to be of equal importance to leaders; however, the power dimension has received little attention. this power is considered to be an influential factor for society's structure and people relationships. empowerment is dealing with challenging power regimes and structures with critical thinking. Reconstructed power dimensions enable one to notice non-linear causality between leader and follower: "Good followers can deliver exceptional results with average leaders". saNtRauka Šiuolaikinėje visuomenėje skiriama daug dėmesio lyderystei, tačiau pastarąjį dešimtmetį vis labiaupasekėjams. Dažnai pasekėjas suvokiamas kaip papildantis lyderio vaidmenį. tačiau pasekėjas yra savarankiškas vaidmuo, kuriam realizuoti yra svarbu suvokti jo unikalumą. anot kellerman (2008: 48), atstumas tarp lyderių ir pasekėjų vis mažėja. tai vyksta dėl daugelio priežasčių: požiūrio į lyderystę kaita, lyderio vaidmens suvokimo plėtra, šiuolaikinės visuomenės iššūkiai hierarchinėms struktūroms. Nors pasekėjo vaidmuo laikomas ne mažiau reikšmingu negu lyderio, tačiau jo vaidmenys įtakos ir galios dimensijų aspektais yra mažai tyrinėta. Galia laikoma vienu svarbiausių visuomenę konstruojančiu ir struktūruojančiu elementu. Įgalinimas yra galios struktūrų kviestionavimas ir dekonstravimas, asmens kritinio mąstymo stiprinimas. Dekonstruotos galios dimensijos leidžia pamatyti, kad pasekėjo išskirtiniai pasiekimai nebūtinai yra susiję su stipria lyderyste: "geras pasekėjas gali pasiekti aukštų rezultatų būdamas šalia vidutiniško lyderio" (Hurwitz, Hurwitz 2009: 328).
doi:10.24101/logos.2017.61 fatcat:bicwn5ozonbujcgg7ourpqydia