DİVAN ŞİİRİNDE BJ\D-1 SABA

Abdulhakim Koçin, Tbmm Kütüphane-Dokümantasyon, Tercüme Yardımcısı
unpublished
Özet Divan şiirinde tabiat önemli bir yer tutar. Özellikle konumuz olan bdd-ı saba ve onunla birlikte kullanılan bahar ile ilgili öğeler söz konusu olduğunda bu açık bir şekilde görülür. Ancak büyük bir hayranlıkla çevresine bakan divan şairlerinin şiirlerinde tabiat ile insan çoğu kez birlil<te düşünülmüştür. Divan şiirinde tabiata verilen bu önem, ne var ki, bugüne kadar gerektiği ölçüde irdelenmemiş, ihmal edilmiştir. Bu çalışmada divan şairlerinin şiirlerinden alıntılar yapılarak, bôd-ı
more » ... apılarak, bôd-ı sabô ile ilgili sembolik anlatımlar üzerinde durulmuş; böylece divan şairinin hayal dünyasında bôd-ı soba'ya nasıl bir anlam verildiği irdelenmiş ve divan şiirinin zannedildiği gibi, hayattan ve tabiattan kopuk olmadığı da belirtilmeye çalışılmıştır. .• Anahtar Kelimeler: divan şiiri, bad-ı saba, bad-ı subh, nesim, nesim-i subh, nesım-i nevbahar. THE ZEPHYR (BAD-1 SABA) iN THE DiVAN POEMS Abstract Nature holds an important place in the Divan poems. Particularly, this is clearly seen when the zephyr {bad-ı saba) which is our subject and the factors related to spring, which is used with the zephyr {bad-1 saba) are the subject. But Nature and human beings are often thought together in the poems of the Divan poets who observe their environment with great admiration. The importance given to the nature in the Divan poems, unfortunately, has been explored insufficiently, neglected up to now. in this study, symbolic statements about zephyr (bad-I saba} are emphasized by · taking parts from poems of the Divan poets; in this way which meaning is given to the morning wind (bad-I saba) in the dreamworld of the Divan poet is explored and it is also tried to state that the Divan poetry is not unrelated with life and nature.
fatcat:tfgtz3ddqngcfpu27554wihi6u