OZNACZANIE ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W WODACH OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO PRZY POMOCY WOLTAMPEROMETRII STRIPINGOWEJ DETERMINATION OF HEAVY METALS IN THE WATERS OF OJCÓW NATIONAL PARK USING STRIPPING VOLTAMPEROMETRY

Dominika Hołowiak, Agnieszka Pilch, Gabriela Skowyra
2016 Analit   unpublished
Abstrakt: W niniejszej pracy opisano wpływ industrializacji na zawartość metali ciężkich (Zn, Pb, Cd) w wodach Ojcowskiego Parku Narodowego. Przeprowadzono pomiary stężenia tych jonów przy użyciu stripingowej woltamperometrii różnicowej oraz zbadano pH dla próbek pobranych z różnych miejsc parku. Uzyskane wyniki przedstawiono na woltamperogramach opracowanych przy użyciu oprogramowania EAlab 2.1. W oparciu o otrzymane wyniki określono zmianę stężenia metali ciężkich w wodach Ojcowskiego Parku
more » ... Ojcowskiego Parku Narodowego w odniesieniu do danych literaturowych z poprzednich lat. Abstract: In this study the influence of industrialization on presence of heavy metals (Zn, Pb, Cd) in the waters of Ojców National Park were described. For few samples from different parts of park measurements of concentration of this ions using differential stripping voltamperometry and pH measurements were made. The results were shown in voltamperographs prepared in EAlab 2.1 Software. The research allowed to determine the changes of concentration of heavy metals in the waters of Ojców National Park in reference to the literature data from previous years.
fatcat:j5me3u4arnhqzba7zm5b2qsbie