Banken van leening

C. J. van Heel
1859 De Economist  
Een der belangrijkste punten, welke zieh bij de beraadslaging over het ingetrokken wets-ontwerp op de banken van leening, nu drie jaren geleden, voordeden, was de ophefting der inbrengers en hunne vetranging door hulpkantoren. Men had de memorie van toelichting sleehts in te zien, om zieh te overtuigen van de bijzondere oplettendheid en zorg, welke door tie :Regering aan dat onderwerp waren besteed. De adviezen, welke in antwoord op de door Mar gedane vragen van de onderhoorige besturen waren
more » ... gekomen, had zij overwogen en onder eenige oogpunten aan de kamer in besehouwing gegeven, waarbij nog waren gevoegd onderseheidene rapporten, uit Belgie ingewonnen, nopens de uitkomst der aldaar, bij eene wet van 18¢8 in werking getreden, Hulpkantoren bij de banken van leening. De slotsom van de overweging der Regering op dit punt, vinden wij in hare eigene bewoordingen aldus uitgedrukt: "dat het onderwerp "zich hog in staat van proefneming bevindt; d a t e r eene langere "ondervinding wordt vereischt om eene vaste overtuiging te verwerven, "war in bet duurzaam belang der pandgevers en der banken wen-"sehelijk is, en dat her dus meest voorzigtig is, dat de wet de op-" hefting der inbrengers en hunne vervanging door hulpkantoren, niet, "zooals in Belgie plaats had, stellig gebiede, maar, even als in "Frankrijk na zeer rijpe beraadslaging bij het daar genomen eindbe-" sluit is gesehied, de regeling aan het administratief gezag overlate." (*) Dienvolgens werd bij het wetsontwerp voorgesteld, het gebruik van inbrengers, onder voorbehoud eener vergunning door den Koning, (*) Had de vraag: .of de iubrengers al dan niet opgeheven eu door hulpkautoren vervangeu kuunen en behooren te worden" in Frankrijk gestrekt toe sen ouderwerp niet sleehts van eene door den Raad van State gehouden enqu~te, maar ook van eeu groot aantal adressen en openbare gesehrifteu: hetzelfde versehil vau gevoelen openbaarde zieh daarna ook in de wetgevende vergadering, waar~ E. t859. 7
doi:10.1007/bf02201563 fatcat:s22yjw344zgthatfllqyj2fkqy