VIDEN OM LAE NING S SKRIVEDIDAKTIK og Mo-DELLERINg AF TEKST

Hvordan Kan, Man Modellere, Skriveundervisning Ved, Selv At, Demonstrere
unpublished
Hvad vil det sige at udvikle sig som skriver? og hvad er de vaesentligste forudsaetninger for at kunne producere en velfungerende tekst? Eleven skal ville noget med sin tekst og have en viden om, hvordan det, man vil, kan realiseres i teksten. og eleverne skal laere at skrive tekster inden for teksttyper, som anvendes i andre kontekster, end dem elev-teksterne faktisk laeses i. Det er en stående udfordring for skrivedidaktikken, og artiklen bidrager til en belysning af spørgsmålet om, hvorvidt,
more » ... og i givet fald hvordan, modellering og demonstration kan tage denne udfordring op. Indledning En søgning i den internationale skrivedidaktiske lit-teratur på modellering giver som resultat, at beteg-nelsen bruges om flere forskellige former for praksis i skriveundervisningen, og at den mange steder optrae-der synonymt med betegnelsen demonstration. Det er som oftest laereren, der modellerer og demonstrerer, mens eleverne forventes at imitere, mime, kommen-tere eller lade sig inspirere som respons på laererens udspil. I mange landes undervisningssystemer er det en formuleret forventning, at laerere modellerer skriv-ning og demonstrerer deres faerdigheder som skrivere for eleverne (Cremin & Baker 2010: 9). Bag en sådan didaktisk praksis ligger den antagelse, at elever må have hjaelp til at udvikle konkrete forestil-linger om, hvad der forventes af dem, og at laererens eller laerebogens instruktioner i mange situationer ikke giver tilstraekkelig støtte til, at eleverne kan danne sig sådanne forestillinger. Der må konkrete eksempler eller forlaeg til for at hjaelpe eleverne til en viden om, hvad de kan eller skal gøre for at leve op til laererens intentioner. Alle former for modellering og demonstration i skrive-undervisningen har til formål at hjaelpe eleverne til at udvikle sig som skrivere. Men der er forskellige opfat-telser af, hvad det vil sige, og det er langt fra altid, at disse opfattelser er klart formuleret i forskningslitte-raturen, hvor fokus i høj grad er på spørgsmålet Virker det, eller virker det ikke? og i mindre grad på, hvad det egentlig vil sige at udvikle sig som skriver. ofte virker systematiserede, afgraensede og målrettede tiltag i et eller andet omfang, men resultater af den art giver ikke i sig selv svaret på, hvordan en skriveudvikling bedst støttes over tid i undervisningsinstitutionerne. Et svar på dette forudsaetter skrivedidaktiske reflek-sioner og antagelser: Hvad vil det sige at udvikle sig som skriver? og som underspørgsmål til det: Hvad er de vaesentligste forudsaetninger for at kunne produ-cere en velfungerende tekst? Hvordan kan modellering og demonstration bidrage til en sådan udvikling? om betegnelserne modellering og demonstration Som naevnt anvendes betegnelsen demonstration ofte synonymt med modellering, som for eksempel når mo-dellering defineres som demonstration af tankepro-cesser (Dennen & Burner 2008: 426). Men da model-lering også bruges som henvisning til situationer, hvor laereren producerer skriftlige tekster i klasseoffentlig-heden, som eleverne reproducerer, kan der vaere grund
fatcat:xgwclyjmgrbwjdhtshv7rdygsi