Sulu Ortamlardan Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru Kullanılarak Toryum Metalinin Biyosorpsiyon ile Gideriminde İzoterm ve Kinetik Analizi

Muhammet Yunus PAMUKOĞLU, Bülent KIRKAN, Mustafa ŞENYURT
2017 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Toz arıtma çamuru (TAÇ) Özet: Bu çalışmada, sulu ortamlardan modifiye edilmiş toz arıtma çamuru (TAÇ) kullanılarak toryum iyonlarının biyosorpsiyon ile gideriminde izoterm ve kinetik analiz çalışmaları yapılmıştır. Biyo-adsorban olarak kullanılan toz arıtma çamuru, evsel atıksu arıtma tesisi havalandırma havuzundan temin edilmiştir. Elde edilen toz arıtma çamuru %1' lik H 2 O 2 ile modifiye edilerek yüzeyinde bulunan kirlilikler giderilmiş ve metal bağlayacak aktif alanlar ise arttırılmıştır.
more » ... difiye edilen toz arıtma çamuru biyo-adsorbantının yapısı FTIR yöntemi ile karakterize edilmiştir. Elde edilen deneysel verilerin Langmuir, Freundlich ve genelleştirilmiş adsorpsiyon izoterm modelleri, Lagergren ve Ho's Kinetik modelleri ile uyumluluğu araştırılmıştır. Korelasyon katsayıları baz alındığında, deneysel verileri en iyi doğrulayan izotermin Freundlich izotermi olduğu görülmektedir. Th(IV) iyonunun TAÇ' u kullanılarak biyosorpsiyonla giderilmesinde uygulanan izoterm deneylerinden Langmuir izotermi sonucunda 48,9 mg/g biyosorpsiyon kapasitesi elde edilmiştir. Uygulanan kinetik çalışmalarında ise yalancı ikinci dereceden kinetiklerin daha uyumlu olduğu görülmüştür. İkinci derece hız sabitleri Th(IV) konsantrasyonunun 5 mg/L' den 50 mg/L' a çıkması ile 0,120 (mg/g) -1 sa -1 'den 0,020 (mg/g) -1 sa -1 'e düşmüştür. Abstract: In this study, the batch kinetics and isotherms for biosorption of thorium ions onto pre-treated powdered waste sludge (PWS) from aqueous solution were investigated. Powdered waste sludge is used as an adsorbent was obtained from the sewage treatment plant aeration basin. The obtained powdered waste sludge was modified with 1% H 2 O 2 for removing pollution on its surface and it was increased the active sites to bind metals. The structure of the modified powdered waste sludge biosorbents were characterized by FTIR methodology. Langmuir, Freundlich, generalized adsorption isotherm and Lagergren and Ho's kinetic models compatibility were investigated on the obtained experimental results. It can be seen that the Freundlich isotherm was the best isotherms for confirming the experimental results based on the correlation coefficients. 48.9 mg/g biosorption capacity was found by using Langmuir isotherm results which were applied for the removal of Th(IV) ions by using PWS biosorption. The pseudo second order kinetics were more compatible in the applied other kinetic studies. The second order rate constants with increasing of Th (IV) concentration from 5 mg/L to 50 mg/L were decreased from 0.120 (mg/g) -1 h -1 to 0.020 (mg/g) -1 h -1 .
doi:10.19113/sdufbed.73920 fatcat:oqkj5txcbnanxiivyix5ii6b6y