Revizyon İmar Planlarına En Küçük Kareler Yöntemi İle İlçe Düzeyinde Bakış, Selim İlçesi Kars Örneği

Selim TAŞKAYA
2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
İmar planları, hem mevcut mekansal sorunların tespit edilmesi hem de gelecekte ortaya çıkacak mekansal ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan araştırma ve planlama çalışması ile yerleşimin sosyo-ekonomik, demografik ve fiziksel yapısı göz önünde bulundurularak, bir kentsel kimlik oluşturulması, öngörülen ekonomik gelişme senaryosuna uygun olarak arazi kullanım kararlarının üretilmesi ve kentsel yaşam standartlarına uygun, yaşanabilir, sağlıklı bir kentin oluşturulmasını amaçlayan planlardır.
more » ... Kendi içerisinde farklı çeşitleri olmakla birlikte uygulama imar planı olarak il, ilçe, belde gibi belediyeleri olan nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerinde ihtiyaca cevap verecek geniş çaplı plan revize imar planlarıdır. Çalışmamız Kars İli Selim ilçesinde en küçük kareler yöntemi kullanılarak regresyon analizi ile Selim yerleşmesinin kentsel alan ihtiyacı ve gelişme potansiyeli ortaya çıkarılmıştır. Öngörülen nüfus projeksiyonuna ve hedeflenen sektörel gelişmelere göre plan alternatifleri üretilip, alınan plan kararları doğrultusunda yürürlükteki mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı revize edilerek kentsel gelişim yönü doğrultusunda belirlenecek ilave alanlar için imar planı çalışması irdelenmiştir. The zoning plans are designed to create an urban identity, taking into account the socio-economic, demographic and physical structure of the settlement, with the research and planning studies conducted in order to determine the existing spatial problems and to eliminate the spatial needs that will arise in the future, land use in accordance with the envisaged economic development scenario. These are the plans that aim to produce the decisions and create a livable and healthy city in accordance with urban life standards. Although there are different types within itself, the implementation development plan is the revised development plans that will meet the needs in the settlements with high population such as provinces, districts and towns. In our study, the urban area need and development potential of Selim settlement was revealed by regression analysis using the least squares method in Selim district of Kars province. Plan alternatives were produced according to the projected population projection and targeted sectoral developments, and the current 1/5000 Scaled Master Zoning Plan and 1/1000 Scaled Implementation Zoning Plan were revised in line with the plan decisions, and zoning plan studies were carried out for additional areas to be determined in line with the urban development direction.
doi:10.47769/izufbed.912142 fatcat:2i7amx3oxjdyjaaka5jx4m2bga